Έντεκα δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την αξιοποίηση ευρωπαïκών και εθνικών πόρων

oppΤο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιχειρεί με έντεκα (11) δράσεις, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.  Στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω στόχων έχουν ενεργοποιηθεί τα ακόλουθα προγράμματα:

Δανειοδότηση μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

1.     Διατίθενται 1,44 δισ. ευρώ για δάνεια σε ΜμΕ έως το 2015:        

Μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρά στην εκταμίευση δανείων συνολικού ύψους 1,44 δις. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των ελληνικών τραπεζών ως το 2015.

Οι εκταμιεύσεις των δανείων έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών οι οποίες είναι οι: Alpha, Eurobank, Εθνική, Παγκρήτια και Πειραιώς.

Σχετικές Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω ιστοτόπους:

2.     Διατίθενται 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, με τη μορφή ανακυκλούμενων εγγυήσεων, για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ύστερα από πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων προς τις ελληνικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΤΕπ θα παράσχει στις τράπεζες με τις οποίες υπέγραψε πρόσφατα σχετική συμφωνία εγγυήσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών. Πρόκειται για τις τράπεζες: Εθνική, Πειραιώς και Eurobank από ελληνικής πλευράς και HSBC, Commerzbank, Citi.

Σε ετήσια βάση το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο θα μπορεί να καλύψει συναλλαγές ύψους 1,5 δις. ευρώ, επειδή τα κεφάλαια θα είναι ανακυκλούμενα.

Η ΕΤΕπ, θα αποτελέσει ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, ελληνικών τραπεζών και τριών διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν παγκόσμιο δίκτυο ή σημαντική περιφερειακή κάλυψη σε περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο της ΕΤΕπ:

http://www.eib.europa.eu/projects/press/2013/2013-084-eib-first-ever-trade-finance-facility-for-greece.htm?lang=-el

Δανειοδότηση μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

3.     Διατίθενται 550 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων, με χαμηλότοκα δάνεια, μέσω του Ταμείου «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»:

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο:  http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=24

4.     Διατίθενται 315 εκατ. ευρώ με ευνοϊκά δάνεια για εξωστρέφεια, καινοτομία, τουρισμό, νεανική και πράσινη επιχειρηματικότητα.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο:  http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=12

5.     Διατίθενται 80 εκατ. ευρώ, με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυση νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων:

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο: http://www.etean.gr/PublicPages/Tender2.aspx?ID=50

6.     Διατίθενται 150 εκατ. ευρώ σε δάνεια, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας:

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής εγγυήσεων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης. Τα διαθέσιμα του Ταμείου από πόρους της ΕΤΕΑΝ είναι 50 εκατ. ευρώ ενώ τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως από το Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 150 εκατ. περίπου.

7.    Διατίθενται 45 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο:  http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram1.aspx?ID=13

Δανειοδότηση μέσω του Προγράμματος JEREMIE

8.     Διατίθενται 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση νέων και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μέσω venture capital.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στους παρακάτω ιστοτόπους:

9.     Διατίθενται 48 εκατ. ευρώ για δάνεια σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου».

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο:  http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1546

10.     Διατίθενται 58 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου».

 Το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή.

11.     Διατίθενται 177 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις στον κλάδο της Πληροφορικής, μέσω του προγράμματος «Συγχρηματοδότηση Επιχειρηματικών Δανείων».

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε  στους παρακάτω ιστοτόπους: