Αναπτυξιακή Στρατηγική Ευρώπη 2020 – Στόχοι και Πρωτοβουλίες της ΕΕ για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

A Sterling pound coin is pictured nexto

Το Μάρτιο 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη «Στρατηγική – Ευρώπη 2020» µε στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιµασία της οικονοµίας της ΕΕ για την επόµενη δεκαετία. Ο αγώνας για την “Ανάπτυξη” και την “Απασχόληση” που υπαγορεύει η στρατηγική αυτή έως το 2020, επιβάλλει τη συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων και οργανισμών και την αξιοποίηση όλων των πόρων, των μηχανισμών και των εργαλείων της Ένωσης σε πανευρωπαïκό επίπεδο.

Η ΕΕ καλείται να αντλήσει διδάγµατα από την παγκόσµια οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, καθώς οι οικονοµίες των κρατών – μελών της, είναι πλέον αλληλένδετες κατά τρόπο αναπόδραστο.           Κανένα κράτος – µέλος δεν µπορεί να αντεπεξέλθει αποτελεσµατικά στις παγκόσµιες προκλήσεις ενεργώντας μεμονωμένα. Η επιτυχής έξοδος από την κρίση εξαρτάται από τον στενό συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών των κρατών – μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσµα θα µπορούσε να είναι µια «χαµένη δεκαετία» για την Ευρώπη που θα χαρακτηρίζεται από διαρκή φθίνουσα πορεία, µονίµως χωλαίνουσα ανάπτυξη και διαρθρωτικά υψηλή ανεργία.

Η «Στρατηγική – Ευρώπη 2020», καθορίζει, εποµένως, ένα όραµα για µια «Κοινωνική Οικονοµία της Αγοράς στην Ευρώπη» κατά την επόµενη δεκαετία που θα βασίζεται σε τρεις συναρθρωµένους και αλληλοενισχυόµενους τοµείς προτεραιότητας:

 1. “Έξυπνη ανάπτυξη”, µε τη θεµελίωση της οικονοµίας στη γνώση και στην καινοτοµία.
 2.  “Βιώσιµη ανάπτυξη”, µε την προώθηση µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα που θα αξιοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους που διαθέτει η Ευρώπη.
 3. “Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς”, η οποία θα προάγει µια οικονοµία υψηλής απασχόλησης και θα οδηγεί σε κοινωνική και γεωγραφική συνοχή.

Η «Στρατηγική Ανάπτυξη – ΕΥΡΩΠΗ 2020», επιδιώκει την επίτευξη πέντε στόχων σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2020 που θα κατευθύνουν την όλη διαδικασία, καθώς θα συντονίζονται και θα μετασχηματίζονται σε εθνικούς στόχους για τα κράτη – μέλη της Ένωσης.

Οι στόχοι αυτοί αφορούν: 1. Στην Απασχόληση, 2. Στην Έρευνα και στην Καινοτομία, 3. Στην Κλιματική Αλλαγή και στην Ενέργεια, 4. Στην Εκπαίδευση και 5. Στην Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι στόχοι αυτοί, αντιπροσωπεύουν τον προσανατολισμό της Ένωσης έως το 2020 και αποτελούν κοινά σημεία αναφοράς για τα κράτη – μέλη μέσω και των δεικτών που έχουν τεθεί για καθέναν από αυτούς, προκειμένου να υπάρχει διαρκής εκτίμηση του βαθμού επίτευξής τους και αν απαιτηθεί να είναι δυνατή η λήψη καίριων διορθωτικών μέτρων.

Οι στόχοι που παρατίθενται, ακολούθως, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως φιλόδοξοι μεν, αλλά και εφικτοί δε, αφού στηρίζονται σε συγκεκριμένες προτάσεις της Επιτροπής που ενισχύει το περιεχόμενό τους, υποδεικνύει και υποστηρίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν προς κάθε κατεύθυνση για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους.

 • Το 75% του πληθυσμού μεταξύ 20 – 64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση.
 • Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε E & A.
 • Οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίμα και την ενέργεια πρέπει να έχουν επιτευχθεί,

περιλαμβανομένης της αύξησης σε 30% του ποσοστού μείωσης των εκπομπών, εφόσον οι

συνθήκες το επιτρέπουν.

 • Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση πρέπει να

είναι μικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης.

 • Ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια πρέπει να μειωθεί κατά 20 εκατομμύρια.

Οι στόχοι αυτοί λειτουργούν αλληλένδετα και έχουν καθοριστική σημασία για την γενικότερη επιτυχία του όλου εγχειρήματος.  Για να εξασφαλισθεί ότι κάθε κράτος μέλος θα προσαρμόσει την “Στρατηγική Ευρώπη 2020” στις ιδιαιτερότητές του, η Επιτροπή έχει προτείνει το μετασχηματισμό των στόχων της ΕΕ σε συγκεκριμένους εθνικούς στόχους. Καθόσον οι στόχοι που έχουν τεθεί, αντανακλούν μεν τους άξονες προτεραιότητας της γενικότερης στρατηγικής, δηλαδή την “έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη”,  αλλά το πεδίο τους είναι ευρύτερο και απαιτεί την άσκηση συγκεκριμένων πολιτικών από τα κράτη – μέλη, προκειμένου δε να διασφαλιστεί η επίτευξή τους, απαιτείται μεγάλο φάσμα ανάληψης δράσεων και συντονισμού σε Εθνικό, Ενωσιακό και Διεθνές επίπεδο.

Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που ενεργούν ως “καταλύτες” για την επίτευξη προόδου σε κάθε άξονα προτεραιότητας της «Στρατηγικής – Ευρώπη 2020», οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:

 • «Ένωση καινοτομίας», για τη βελτίωση των συνθηκών – πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
 • «Νεολαία σε κίνηση», για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.
 • «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», για την επίσπευση της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και την άντληση οφελών από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 • «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους», για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, τη στήριξη της μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την ενθάρρυνση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜμΕ, και τη στήριξη της ανάπτυξης μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες, μέσω της “δια βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων” με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, αλλά και την καλύτερη αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης εργασίας, όπως και την διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
 • «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», για τη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ούτως ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να μπορέσουν να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία.

Η προώθηση των πρωτοβουλιών αυτών, αποτελούν δέσμευση τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη. Τα μέσα της ΕΕ, ιδίως η ενιαία αγορά, τα μέσα χρηματοδοτικής μόχλευσης και οι μηχανισμοί εξωτερικής πολιτικής απαιτείται να ενεργοποιηθούν πλήρως με σκοπό την αντιμετώπιση των προβληματικών σημείων και την επίτευξη των στόχων της “Αναπτυξιακής Στρατηγικής – Ευρώπη 2020”.

Ως άμεση προτεραιότητά της, η Ευρωπαïκή Επιτροπή συλλέγει, αξιοποιεί και διαχέει όλες τις ενέργειες που γίνονται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της σταθερότητας στην Ένωση και επισημαίνει όσες ακόμη πρέπει να δρομολογηθούν, προκειμένου να υπάρχει διαρκής και αξιόπιστη αναπροσαρμογή της στρατηγικής εξόδου από την κρίση, για να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική εξυγίανση με γνώμονα την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά και για να ενισχυθεί η συνεργασία στους κόλπους της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Τον Ιούνιο του 2012, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, δήλωσε σχετικά: «Η συμβολή της Ευρώπης πρέπει να αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς μια ολοένα στενότερη και ισχυρότερη Ένωση σταθερότητας και Ανάπτυξης…».

Περισσότερες πληροφορίες για την «Αναπτυξιακή Στρατηγική Ευρώπη 2020», μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm

 

Σταρρά Ελένη – Στυλιανή, Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct – Ε.Β.Ε.Α.
Ακαδημίας 7, Αθήνα, 5ος όροφος
Τηλ.: 210 3615059, 210 3382481
Fax.: 210 3382315
E-mail: europedirect@acci.gr

 

 

Το Κέντρο Europe Direct – E.B.E.A. συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση