Δημοσιεύτηκε η 5η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force) για την περίοδο από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο του 2013 που αφορά στη στήριξη σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα.

taskΗ 5η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης,  καλύπτει την περίοδο αναφοράς από Απρίλιο – Σεπτέμβριο του 2013. Στο διάστημα αυτό, καταγράφηκε διεύρυνση και εμβάθυνση της τεχνικής βοήθειας που παρέχει η Ομάδα Δράσης, η οποία στηρίζει τις ελληνικές αρχές στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της χώρας, καθώς και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της χρηματοδότησης που λαμβάνει η χώρα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Αντιπροέδρου κ. Olli Rehn, αρμόδιου για τις Οικονομικές και Νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ: «Ενώ έχουμε ενθαρρυντικές ενδείξεις σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και αναμένουμε επιστροφή στη θετική ανάπτυξη το 2014, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη για τους Έλληνες πολίτες, ιδίως για τον δραματικά υψηλό αριθμό των ανέργων. Το πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάκαμψη, όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και η Ομάδα  Δράσης εργάζεται σκληρά για να στηρίξει τις ελληνικές αρχές στην εφαρμογή του.   Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρατηρείται μεγάλη βελτίωση στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από την Ελλάδα, η οποία αποτελεί σημαντική πηγή επενδύσεων αυτή τη στιγμή.»

Η αποδέσμευση των επενδύσεων στις υποδομές σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο. Οι εργασίες σε τέσσερεις (4) μεγάλους αυτοκινητόδρομους, συνολικού κόστους 7,6 δισ. ευρώ που είχαν ανασταλεί για τρία χρόνια εξαιτίας της κρίσης, πρόκειται να ξεκινήσουν και πάλι, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται έγκριση και οικονομική βοήθεια από την ΕΕ.  Η Ομάδα Δράσης παρείχε συμβουλές και καθοδήγηση για να δώσει ώθηση για την ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Μία αξιοσημείωτη πρόοδος στην οποία συνέβαλε η Ομάδα Δράσης, από κοινού με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρξε η αυξημένη απορρόφηση από την Ελλάδα των χρηματοδοτήσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Από τα 20 δισ. ευρώ που διατέθηκαν στην Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 67,5% είχε εκταμιευθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου,  σε σχέση με το 49% στα τέλη του 2012.  Από τον Δεκέμβριο του 2011, η Ελλάδα ανήλθε στην  6η θέση στον πίνακα της ΕΕ για την απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, από την 18η που βρισκόταν,  γεγονός, το οποίο ενισχύει την ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά στα δημόσια οικονομικά και την είσπραξη φόρων, η τεχνική βοήθεια υπήρξε καθοριστική για τη θέσπιση νέων δομών διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της φορολογικής διοίκησης. Παρατηρείται αύξηση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης,  ενώ ο αριθμός των ελέγχων σημαντικών φορολογούμενων υπερδιπλασιάστηκε κατά τους επτά πρώτους μήνες του έτους σε σύγκριση με το 2012.

Η Ομάδα Δράσης συνεργάζεται, επίσης, στενά με τις αρχές για να βελτιώσει την ποιότητα της μαθητείας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Επίσης, η Ομάδα Δράσης υποστήριξε την Εθνική Στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς και τον ορισμό Εθνικού Συντονιστή,  ο οποίος θα επιβλέπει την εφαρμογή της που είναι ήδη σε εξέλιξη. Πάνω από 500 υπάλληλοι επιμορφώθηκαν σε τεχνικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγής. Η τεχνική βοήθεια χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση νομοθεσίας για τη δημιουργία του νέου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και συνέβαλε στην αύξηση της ικανότητας της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (της Αρχής κατά των περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).                      Ως αποτέλεσμα, αναφέρθηκαν 1130 υποθέσεις εικαζόμενης φοροδιαφυγής, διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές 313 υποθέσεις και δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 133 εκατομμυρίων ευρώ.

Η σωστά στοχευμένη και κατάλληλα χρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως και η διαρκής δέσμευση και αποφασιστικότητα των ελληνικών αρχών.  Στο εξής, η Ομάδα Δράσης θεωρεί ότι η τεχνική βοήθεια θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, στους ακόλουθους τρεις τομείς:

1.     Τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, ώστε οι ελληνικές αρχές να είναι σε θέση να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα και να επιτύχουν δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

2.     Την προώθηση των μεταρρυθμίσεων των Υπουργείων και των Κρατικών Φορέων για την οικοδόμηση μιας δημόσιας διοίκησης ικανότερης να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, η οποία να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών.

3.     Τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθότι, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να προέλθει μόνο από ακμάζουσες εταιρείες,  με πρόσβαση σε ρευστότητα και αγορές, ικανές να αξιοποιήσουν νέες εμπορικές ευκαιρίες.

Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου 2011,  με εντολή να εντοπίζει και να συντονίζει την τεχνική βοήθεια που ζήτησε η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Επιδιώκει, επίσης, να επιταχύνει την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Την πρωτοβουλία αυτή υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου 2011, το οποίο δήλωσε ότι «…τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέσα προκειμένου να παράσχουν έκτακτη τεχνική βοήθεια προς την Ελλάδα για να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της”.

Η Ομάδα Δράσης υποβάλλει έκθεση στον Πρόεδρο, κ. Barroso και ασκεί τις δραστηριότητές της, υπό την πολιτική καθοδήγηση του Αντιπροέδρου, κ. Olli Rehn. Ο Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης, κ. Horst Reichenbach, υποβάλλει τακτικά εκθέσεις προόδου στις ελληνικές αρχές και στην Επιτροπή.

Πολλά κράτη μέλη, συγκεκριμένα η Γαλλία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, έχουν, επίσης, διαθέσει πολλά ανώτερα στελέχη και εμπειρογνώμονες, ενώ αναλαμβάνουν συχνά το πλήρες κόστος της συμμετοχής τους. Συνολικά, η Ομάδα Δράσης αποτελείται από 60 υπαλλήλους περίπου με έδρα τις Βρυξέλλες και την Αθήνα.

 

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/qr5_en.pdf