Εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα μέτρα για την ορθή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις υποθήκες

homeΤο Ευρωκοινοβούλιο, ενέκρινε στις 10 Δεκεμβρίου 2013, τα μέτρα για την ενίσχυση της ορθής εφαρμογής των νέων κοινοτικών κανόνων που διέπουν τις υποθήκες, διασφαλίζοντας ότι οι αγοραστές ακινήτων κατοικίας θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με το πραγματικό κόστος που ενέχει μια υποθήκη και θα προστατεύονται καταλλήλως στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο. H εν λόγω ψηφοφορία, έγινε κατόπιν συμφωνίας που είχε ήδη επιτευχθεί μεταξύ των ευρωβουλευτών και των υπουργών των κρατών μελών της ΕΕ.

«Για τις περισσότερες οικογένειες, η υποθήκη είναι η μεγαλύτερη αλλά και η πιο μακρά οικονομική δέσμευση που αναλαμβάνουν. Γι ‘αυτό και πρέπει οι κανόνες αυτοί να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς που θα είναι σταθερή, ολοκληρωμένη, και πάνω απ’ όλα βιώσιμη. H αγορά αυτή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και την κατάλληλη ενημέρωσή τους, καθώς και μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ δανειστών και δανειοληπτών»,  είπε χαρακτηριστικά ο εισηγητής για το θέμα Antolin Sanchez Presedo (Σοσιαλιστές, Ισπανία).

Οι ευρωβουλευτές επιβεβαίωσαν στην Oλομέλεια, με 596 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 65 αποχές, τη συμφωνία που πέτυχαν με τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς είναι ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα μπορεί να διεξάγει έρευνες σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης των κανόνων ή αδυναμίας εφαρμογής τους και να ζητεί από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να της παράσχουν τις κατάλληλες πληροφορίες.

Η νομοθεσία θα καλύπτει τις υποθήκες που αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικίες, κατοικίες που περιλαμβάνουν και ένα χώρο γραφείου και εκτάσεις προς οικοδόμηση.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε στους παρακάτω ιστοτόπους:

Σχέδιο έκθεσης που αφορά τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0202+0+DOC+XML+V0//EL

Κείμενο που εγκρίθηκε (κάντε κλικ στις 10.12.2013)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html