Εγκρίθηκαν νέοι κανόνες για την παροχή σημαντικών πληροφοριών στους μικροεπενδυτές πριν από τη σύναψη κάθε σύμβασης.

xriΤο Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την παροχή στους μικροεπενδυτές σημαντικών πληροφοριών πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης.  Από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίχθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά ένα δισέλιδο ως «βασικό έγγραφο πληροφοριών» μεγέθους Α4 που θα περιέχει σαφείς, συγκρίσιμες και πλήρεις πληροφορίες για οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν.

«Προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές, θα πρέπει αυτές να λειτουργούν σωστά . Στόχος των «βασικών εγγράφων πληροφοριών» δεν πρέπει να είναι να διευκολύνουν τους παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων, αλλά να βοηθούν τους ιδιώτες που επενδύουν σε προϊόντα να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις», δήλωσε η Pervenche Berès (Σοσιαλιστές, Γαλλία), στη συζήτηση πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια.

«Πολλοί μικροεπενδυτές θέλουν, επίσης, να γνωρίζουν με ποιο τρόπο η επένδυση σε ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον και την κοινωνία πριν επενδύσουν τα χρήματά τους. Εδώ είναι που τα «βασικά έγγραφα πληροφοριών» μπορούν να τους βοηθήσουν κατά πολύ», πρόσθεσε η εισηγήτρια για το θέμα.

Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν ένα δισέλιδο «βασικό έγγραφο πληροφοριών» μεγέθους Α4, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοούν και να συγκρίνουν τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα και να εκτιμούν το συνολικό κόστος της επένδυσης τους. Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει, επίσης, να ενημερώνονται αναφορικά με το αν η επένδυσή τους θα συμβάλει σε έργα με περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές.

Επισημαίνεται, ότι τα «βασικά έγγραφα πληροφοριών» δεν θα πρέπει να κάνουν καμία αναφορά σε διαφημιστικό υλικό,        θα πρέπει να αναφέρουν το όνομα του υπευθύνου για την κατάρτιση του “βασικού εγγράφου πληροφοριών”, παραγωγού επενδυτικού προϊόντος, καθώς και ρητή δήλωση ότι αυτό το πρόσωπο έχει την ευθύνη του περιεχομένου του συγκεκριμένου εγγράφου.

Kατά την διαδικασία της συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο, επισημάνθηκε ότι η επενδυτική αγορά της ΕΕ ανέρχεται σε           10 τρισ. Ευρώ, επομένως, τα ακατάλληλα επενδυτικά προϊόντα βλάπτουν την οικονομία, καθώς και τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα επενδυτικά προϊόντα που είναι στη διάθεση των μικροεπενδυτών,  με κάποιες εξαιρέσεις, όπως είναι: Τα ασφαλιστικά προϊόντα που δεν προσφέρουν αξία εξαγοράς, οι καταθέσεις, οι κινητές αξίες και τα επισήμως αναγνωρισμένα συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Tα «βασικά έγγραφα πληροφοριών» θα πρέπει να διευκρινίζουν όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τα επενδυτικά προϊόντα και δεν πρέπει να είναι παραπλανητικά. Αν ένας μικροεπενδυτής αποδείξει ότι υπέστη απώλειες λόγω συγκεκριμένων πληροφοριών που περιείχε το «βασικό έγγραφο πληροφοριών», ο παραγωγός τού εν λόγω επενδυτικού προϊόντος θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνος βάσει του αστικού δικαίου.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις, όπως η αναστολή ή η απαγόρευση της πώλησης ενός προϊόντος, η έκδοση δημόσιας προειδοποίησης και διοικητικά πρόστιμα ύψους έως 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή έως 5 εκατ. ευρώ για μεμονωμένα άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0169(COD)&l=en