Εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο η νέα πολιτική συνοχής μέσω της οποίας εξασφαλίζονται 325 δισ. ευρώ για τις Περιφέρειες της Ευρώπης.

fairΟι νέοι κανόνες για την Πολιτική Συνοχής, κατά την περίοδο 2014 – 2020 εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 20 Νοεμβρίου του 2013. Στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο σκληρών διαπραγματεύσεων, εξασφαλίστηκε ουσιαστική χρηματοδότηση για τις περιφέρειες της ΕΕ, ώστε να γίνουν επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης με πιο δίκαιους όρους. Ελαττώθηκε, επίσης, η γραφειοκρατία στο στάδιο της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, απαραίτητο στοιχείο για την διευκόλυνση των περιφερειών σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης.

«Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα μπορέσουν να εστιάσουν περισσότερο στον αντίκτυπο των προγραμμάτων και των έργων και να ανησυχούν λιγότερο για τα διοικητικά και τεχνικά ζητήματα», είπε η Danuta Hübner (ΕΛΚ, Πολωνία), Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιφερειακής Aνάπτυξης και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  σε θέματα που άπτονται της πολιτικής συνοχής.

«Η πολιτική συνοχής θα συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης στην ΕΕ στα πλαίσια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014 – 2020. Μάλιστα, το νέο αυτό πλαίσιο επικεντρώνεται στην ανάγκη για συνετές επενδύσεις. Η ευθυγράμμιση της νέας πολιτικής συνοχής με τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι θεμελιώδους σημασίας, αλλά η επένδυση στην έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη θα πρέπει να μας οδηγήσει και σε οικονομική, κοινωνική και  εδαφική συνοχή», πρόσθεσε.

Συνολικά, η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής θα διαθέσει μέχρι 366,8 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, στις πόλεις και στην πραγματική οικονομία και θα αποτελέσει το βασικότερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αυτό σημαίνει ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης και μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η επίτευξη των στόχων αυτών θα διευκολυνθεί με την επικέντρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε βασικές προτεραιότητες, όπως η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τις οποίες ο στόχος είναι να διπλασιαστεί η στήριξη από 70 σε 140 δισ. Ευρώ, εντός της επταετίας. Θα υπάρξει δε μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα και ένα νέο αποθεματικό επίδοσης σε όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία που παρέχουν κίνητρα σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Επίσης, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής, του ταμείου γεωργικής ανάπτυξης και του ταμείου αλιείας, θα συνδεθεί με την οικονομική διακυβέρνηση για να ενθαρρύνεται η συμμόρφωση των Κρατών – μελών με τις συστάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Τέλος, το νέο «κοινό στρατηγικό πλαίσιο», θα παράσχει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τα πέντε κύρια αναπτυξιακά Ταμεία της ΕΕ, ώστε να ενσωματωθούν αποτελεσματικότερα οι πολιτικές της ΕΕ και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.

Εξασφαλίστηκε, ακόμη, ότι οι κανόνες που συνδέουν τη χορήγηση χρηματοδότησης με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα εφαρμόζονται πιο δίκαια. Αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναστολή της χρηματοδότησης σε περίπτωση εθνικής μακροοικονομικής ανισορροπίας ή υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος.

Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση της Απασχόλησης, θα ενταθούν οι προσπάθειες για

για την «Καταπολέμηση της Φτώχειας» με την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας και με τη διάθεση τουλάχιστον του 20% των πόρων του ΕΚΤ σε κάθε κράτος γι’ αυτό το σκοπό. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα υποστηρίξει, επίσης, τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, καθώς τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΚΤ προορίζονται για την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Nέων». Ποσοστό τουλάχιστον 23,1% του συνολικού προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής, αναλογεί στο μερίδιο του ΕΚΤ.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το μέσο που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την ενίσχυση της απασχόλησης, ενθαρρύνοντας τους πολίτες της ΕΕ, ειδικά τους νέους, να ξεκινήσουν να δουλεύουν και να επιστρέψουν ή να παραμείνουν στην εργασία», είπε η εισηγήτρια της έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Elisabeth Morin-Chartier (ΕΛΚ, Γαλλία).

Περισσότερες πληροφορίες και τις σχετικές ανακοινώσεις τύπου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/press-release/

Καθώς, και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_el.cfm