Εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο το Πρόγραμμα “COSME” που στοχεύει στην στήριξη της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων.

cosmeΕγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, στις 21 Νοεμβρίου 2013, το πρόγραμμα “COSME” της ΕΕ που στοχεύει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και στην διευκόλυνσή τους για χρηματοδότηση, με τη θέσπιση ενός καταλληλότερου πλαισίου για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Κατά την συζήτηση του προγράμματος “COSME” στο Ευρωκοινοβούλιο τονίστηκε, ιδιαίτερα, ότι θα πρέπει κατά το διάστημα 2014 – 2020 να επενδυθεί τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού του προγράμματος που ανέρχεται σε 2,03 δισ. ευρώ, στην παροχή χρηματοδότησης προς τις ΜμΕ, μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων ή εγγυήσεων για τη χορήγηση δανείων.

Το εν λόγω Πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην παροχή βοήθειας προς τις Εθνικές Αρχές για τη μείωση της γραφειοκρατίας και αφετέρου προς τις ΜμΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην χρηματοδότηση και στις αγορές.

Το «COSME», μαζί με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΑΚ) και θα υποστηρίξουν όλους του κλάδους δραστηριοποίησης των ΜμΕ. Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα εστιάζει, κυρίως, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ενώ το πρόγραμμα COSME θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξή τους.

Αναμένεται να εγκριθεί σύντομα και η σχετική πρόταση Κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εφόσον το Ευρωκοινοβούλιο και τα Κράτη – μέλη έχουν ήδη καταλήξει σε ανεπίσημη συμφωνία από τον Ιούνιο του 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα COSME, μπορείτε να βρείτε στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/news/index_en.htm