Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014 – 2020

proypΚατόπιν πολύπλοκων διαπραγματεύσεων και πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 19 Νοεμβρίου 2013, ο  μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014 – 2020. Όλοι οι όροι που είχε θέσει το Κοινοβούλιο σε ψήφισμα που υιοθέτησε τον περασμένο Ιούλιο πληρούνται πλέον. O συνολικός προϋπολογισμός για τα επόμενα 7 χρόνια είναι 960 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 908 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών (τιμές του 2011).

Το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στις πληρωμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του 2013, κατά 3,9 δισ. ευρώ.

Αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για τους «ιδίους πόρους» της ΕΕ. Aποστολή των εργασιών της Ομάδας, αυτής θα είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος Εσόδων της ΕΕ, καθώς, το παρόν σύστημα έχει καταστεί πολύπλοκο, λόγω όλων των εξαιρέσεων, εκπτώσεων, διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης και εξάρτησης από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των Κρατών – μελών που συνεπάγεται

Τέθηκαν όλες οι βασικές προτεραιότητες που είχε θέσει το Ευρωκοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η πλήρης ευελιξία σε ότι αφορά στη μετακίνηση των πιστώσεων πληρωμών μεταξύ των διαφόρων ετών και η αυξημένη ευελιξία σε ότι αφορά στη μετακίνηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων μεταξύ των ετών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δαπανών. H ευελιξία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το κάθε ευρώ χρησιμοποιείται όπου είναι αναγκαίο, ιδίως τώρα που οι ετήσιοι προϋπολογισμοί θα μειωθούν.

Επιτεύχθηκε, ακόμη, η εισαγωγή μιας «ρήτρας αναθεώρησης», σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβεί το 2016 σε αναθεώρηση της λειτουργίας του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ που είναι γνωστή και ως «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο» ή «ΠΔΠ», προκειμένου να ληφθεί υπόψη η οικονομική κατάσταση της περιόδου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευθυγράμμιση της μελλοντικής διάρκειας του ΠΔΠ που είναι στα επτά χρόνια, με τις πενταετείς θητείες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. H αναθεώρηση θα συνοδεύεται από σχετική νομοθετική πρόταση.

Περισσότερες πληροφορίες για τον μακροπρόθεσμο Προϋπολογισμό 2014 – 2020 της ΕΕ, καθώς και σχετικό γράφημα, μπορείτε να βρείτε  στους παρακάτω ιστοτόπους:

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/infographics?ref=20131119IFG25709

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm