Ενιαία Διαδικτυακή Πύλη για τις Χρηματοδοτήσεις στην ΕΕ

accessΑπό τις 25 Ιουνίου 2013, η Γενική Δ/νση “Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε σε λειτουργία μια ενιαία διαδικτυακή πύλη, προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

Η πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν οι ΜμΕ να υποβάλλουν αιτήσεις προς χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, καθώς και πληροφορίες για την πρόσβασή τους σε εγγυήσεις, δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια. Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την διεύθυνση:

http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_el.htm