Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης Τραπεζών: επιτυχής επικύρωση από την Ελλάδα

bankΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοκίμασε την είδηση ότι η Ελλάδα επικύρωσε την Διακυβερνητική Συμφωνία (IGA) για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (ΕΜΕ).

Ένας επαρκής αριθμός κρατών μελών επικύρωσε την Διακυβερνητική Συμφωνία πριν την τελική προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου.  Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Ελλάδα είχε επικυρώσει αλλά δεν είχε ολοκληρώσει το τελικό επίσημο στάδιο το οποίο είναι η κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης στο Συμβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τώρα από το Λουξεμβούργο να επικυρώσει τη συμφωνία επειγόντως, καθώς είναι το τελευταίο κράτος μέλος που συμμετέχει στην Τραπεζική Ένωση και δεν το έχει πράξει.

Η επικύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας σημαίνει ότι το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, το οποίο αποτελεί την αρμόδια αρχή εξυγίανσης που θεσπίστηκε το 2015 για να ασχολείται με τις τράπεζες της ευρωζώνης που έχουν δυσκολίες, θα καταστεί πλήρως λειτουργικό και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα αρχίσει να χρηματοδοτείται από τα εθνικά ταμεία εξυγίανσης της ζώνης του ευρώ. Επίσης, εξασφαλίζει ότι οι πλήρεις εξουσίες εξυγίανσης του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 για να επιτρέψουν την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυγίανση των τραπεζών στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ.

 

Ο κ. Jonathan Hill, Επίτροπος υπεύθυνος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, δήλωσε: «Είμαι ικανοποιημένος που η Ελλάδα είναι τώρα μια από τις χώρες που έχουν ολοκληρώσει το τελικό στάδιο επικύρωσης της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Τώρα απομένει το Λουξεμβούργο. Ελπίζω να μπορέσουν να επικυρώσουν πριν το τέλος της χρονιάς».

Ιστορικό

Μέχρι στιγμής, 18 κράτη μέλη έχουν καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσης στο Συμβούλιο: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Αυτά τα 18 κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν το 98% των σταθμισμένων ψήφων του Συμβουλίου όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν. Το Λουξεμβούργο είναι το μόνο ένα κράτος μέλος που δεν έχει επικυρώσει ακόμη.

 

Ο Κανονισμός του ΕΜΕ θεσπίζει το πλαίσιο εξυγίανσης για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση. Προβλέπει ότι το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα σχηματιστεί σε διάστημα 8 χρόνων με συνεισφορές εκ των προτέρων από τον τραπεζικό κλάδο. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να καθορίσουν κάποιους από τους κανόνες (που σχετίζονται με τη μεταφορά των εν λόγω συνεισφορών από τις εθνικές αρχές εξυγίανσης στο ενιαίο ταμείο εξυγίανσης, και την βαθμιαία αμοιβαιοποίηση της χρήσης τους σε βάθος χρόνου) σε μια διακυβερνητική συμφωνία. Η διακυβερνητική συμφωνία ήταν μέρος του γενικότερου συμβιβασμού που επιτεύχθηκε ανάμεσα στα κράτη μέλη και το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον Κανονισμό του ΕΜΕ τον Μάρτιο του 2014 και ισχύει παράλληλα με τον Κανονισμό του ΕΜΕ. Ως συνθήκη, χρειαζόταν επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια.

 

Κατάσταση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση και της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων:

Στις 7 Δεκεμβρίου 2015, 9 κράτη μέλη δεν είχαν ανακοινώσει στην Επιτροπή πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας για την Τραπεζική ανάκαμψη και εξυγίανση: το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σουηδία.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2015, 12 κράτη μέλη δεν είχαν ανακοινώσει στην Επιτροπή πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων: το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σουηδία.