Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων σχετικά με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και άλλων οπτικοακουστικών έργων, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη.

evroΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένα κριτήρια, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ “περί κρατικών ενισχύσεων”, για την αξιολόγηση των εθνικών καθεστώτων στήριξης κινηματογραφικών και άλλων οπτικοακουστικών έργων, αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν μέσω τριών δημόσιων διαβουλεύσεων με τα Κράτη – μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με τα νέα κριτήρια στους κανόνες αξιολόγησης για τα πεδία των δραστηριοτήτων που μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση, υπογραμμίζεται η διακριτική ευχέρεια των Κρατών – μελών στο να αποφασίζουν για το ποιες πολιτιστικές δραστηριότητες θα είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, προβλέπεται, ακόμη, η δυνατότητα χορήγησης υψηλότερων ενισχύσεων για διασυνοριακές παραγωγές και επιδιώκεται η προβολή της κινηματογραφικής κληρονομιάς.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Χοακίν Αλμούνια, σχολίασε: «Στόχος των αναθεωρημένων κανόνων είναι να ενθαρρυνθεί ο δυναμικός ευρωπαϊκός κλάδος της οπτικοακουστικής δημιουργίας και παράλληλα να διατηρηθεί η πολιτιστική πολυμορφία παντού στην ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί δημιουργούν ένα κοινό ενωσιακό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη μέλη, το οποίο λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση του οπτικοακουστικού κλάδου και επιδιώκει να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά  του».

Οι νέοι κανόνες διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που τέθηκαν αρχικά το 2001 για τον κινηματογράφο και έως σήμερα κάλυπταν μόνο την ενίσχυση της παραγωγής, ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα στάδια δημιουργίας ενός οπτικοακουστικού έργου, από τη σύλληψή του έως την τελική παρουσίασή του στο κοινό.

Το μέγεθος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα κινηματογραφικό έργο δεν μπορεί καταρχήν να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της παραγωγής. Το κόστος διανομής και προώθησης μπορεί να χρηματοδοτείται κατά το ίδιο ποσοστό.

Ωστόσο, οι συμπαραγωγές που χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Κρατών – μελών, μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση που φθάνει έως και το 60% του προϋπολογισμού της παραγωγής. Αντίθετα, δεν υπάρχουν όρια στις ενισχύσεις για τη συγγραφή σεναρίου ή την ανάπτυξη κινηματογραφικών ταινιών ή για δύσκολα οπτικοακουστικά έργα, όπως αυτά ορίζονται από κάθε Κράτος – μέλος σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα Κράτη – μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να επιβάλλουν όρους εδαφικότητας των δαπανών στους δικαιούχους των ενισχύσεων του οπτικοακουστικού τομέα. Αυτός ο περιορισμός των κανόνων της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ δικαιολογείται για λόγους προβολής της πολιτιστικής πολυμορφίας, για την οποία είναι αναγκαία η διατήρηση των πόρων και της τεχνογνωσίας που διαθέτει η βιομηχανία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Οι αναθεωρημένοι κανόνες διασφαλίζουν ότι τέτοιου είδους εδαφικές υποχρεώσεις θα είναι ανάλογες προς τους προαναφερθέντες στόχους.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να δαπανάται στην επικράτειά τους το 160% του ποσού της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Επίσης, ανεξάρτητα από το ποσό της εγκριθείσας ενίσχυσης, ένα κράτος μέλος θα μπορεί να θέτει ως προϋπόθεση, ότι για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο θα πρέπει ένα ελάχιστο τμήμα της παραγωγής του έργου, να πραγματοποιείται στο ίδιο αυτό Κράτος – μέλος. Το ελάχιστο αυτό τμήμα δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, όπως ίσχυε έως σήμερα, η υποχρέωση εδαφικότητας των δαπανών δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το 80% του προϋπολογισμού της παραγωγής.

Η νέα ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση του κινηματογράφου και άλλων οπτικοακουστικών έργων, τονίζει, επίσης, τη σημασία των στόχων της κινηματογραφικής κληρονομιάς που συνδέονται με τη συλλογή, τη διατήρηση και την προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών ταινιών. Για το λόγο αυτό, τα Κράτη – μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να καταθέτουν αντίτυπο των χρηματοδοτούμενων έργων τους, με κύριο σκοπό τη διατήρησή τους και την καθορισμένη μη εμπορική χρήση.

Εκτιμάται, ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως για την ενίσχυση κινηματογραφικών ταινιών:

  • 2 δισ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων και χαμηλότοκων δανείων και
  • 1 δισ. ευρώ με τη μορφή φορολογικών κινήτρων.

Περίπου το 80% του ποσού αυτού προορίζεται για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.  Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία χορηγούν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ενίσχυσης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων που ίσχυαν από το 2001, έπαυσαν να ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Μετά από αυτή την ημερομηνία, η Επιτροπή συνέχισε να αξιολογεί απευθείας τα νέα καθεστώτα στήριξης κινηματογραφικών έργων, βάσει του άρθρου 107, παράγραφος 3, στοιχείο δ. της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για πολιτιστικούς σκοπούς. Στο μέτρο του δυνατού, η Επιτροπή βασίστηκε, επίσης, στην καθιερωμένη πρακτική της μεμονωμένης αξιολόγησης, με βάση την ανακοίνωση του 2001 για τον κινηματογράφο.

Εντός δύο ετών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν στη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής τα καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν σήμερα.

Το πλήρες κείμενο της νέας ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις κινηματογραφικών και άλλων οπτικοακουστικών έργων, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:EL:PDF