Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 100 εκ. ευρώ για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜμΕ υψηλής τεχνολογίας.

compΠερίπου 1000 νεοσύστατες και άλλες ιδιαιτέρως καινοτόμες επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορηγήσεις από ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος.

Στόχος είναι να αναπτύξουν οι εν λόγω επιχειρήσεις εφαρμογές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς όπως: Οι μεταφορές, η υγεία, η έξυπνη μεταποίηση, η ενέργεια και τα μέσα ενημέρωσης.

Το τρίτο αυτό στάδιο της χρηματοδότησης της σύμπραξης αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών για ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η χρηματοδότηση θα χορηγηθεί μέσω 20 κοινοπραξιών, δηλαδή ομάδων από το διαδικτυακό οικοσύστημα, οι οποίες περιλαμβάνουν: Επιταχυντές, πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, κοινούς χώρους εργασίας, περιφερειακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ενώσεις τεχνολογικών εταιρειών και ΜΜΕ, επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Οι κοινοπραξίες θα επιλεγούν ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να μεγιστοποιήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της χρηματοδότησής τους μέσω του διαδικτυακού οικοσυστήματος.

Οι υπηρεσίες και εφαρμογές θα βασιστούν σε τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιτροπής για τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος. 

Αυτή η ανακοίνωση χρηματοδότησης είναι η τρίτη και τελική πρόσκληση για την ΣΔΙΤ στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που ξεκίνησε το 2011 για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές να αξιοποιήσουν την επανάσταση που συντελείται στον χώρο του κινητού διαδικτύου και των δεδομένων, και να προωθήσει την καινοτομία και την απασχόληση στις ψηφιακές βιομηχανίες της Ευρώπης.

Η ΣΔΙΤ για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος, έχει ως στόχο να γίνουν ευφυέστερες οι υποδομές και οι επιχειρηματικές διαδικασίες (δηλαδή πιο έξυπνες, πιο αποτελεσματικές, πιο βιώσιμες) μέσω μιας πληρέστερης ενσωμάτωσης της διαδικτυακής δικτύωσης και της υπολογιστικής τεχνολογίας. Η ΣΔΙΤ καλύπτει διάφορους τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία, τα μέσα επικοινωνίας, η έξυπνη μεταποίηση και η ενέργεια, για τους οποίους καθορίζει πιθανά καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Έχει αναπτύξει ενιαίες ευρωπαϊκές τεχνολογίες καθώς και τις βάσεις για εργαλεία και υπηρεσίες σε τομείς όπως το υπολογιστικό νέφος, οι έξυπνες πόλεις, οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων, και το διαδίκτυο των αντικειμένων. Το 2013 ξεκίνησαν πέντε δοκιμές μεγάλης κλίμακας για να αξιολογηθούν οι αναπτυχθείσες τεχνολογίες σε περιβάλλον πραγματικού χρήστη. Οι ειδικές τομεακές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί από τις εν λόγω δοκιμές θα διατεθούν σε ΜΜΕ και επιχειρηματίες του διαδικτύου για την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών.

Για να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω συνδέσμο:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7#wlp_call_FP7