Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας που αφορά στην επίλυση των λεγόμενων «μικροδιαφορών».

justΟι «μικροδιαφορές», αφορούν υποθέσεις για οικονομικές διαφορές της τάξεως έως 2.000,00 ευρώ. Το 2007, εγκρίθηκε ένας μηχανισμός για την απλούστευση της διασυνοριακής εκδίκασης των μικροδιαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθώς και για μείωση του σχετικού κόστους. Ο μηχανισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009 και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας συμβουλευτεί τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, θα παρουσιάσει μια αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 861/11-07-/2007, προκειμένου να καταστεί η διαδικασία απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή.

Στην Ελλάδα, εφαρμόζεται μια ειδική απλοποιημένη διαδικασία, σε σχέση με την κανονική, η οποία εφαρμόζεται σε υποθέσεις που οριοθετούνται από χρηματικούς περιορισμούς ή από συγκεκριμένους τύπους προσφυγών ανεξάρτητα από χρηματικούς περιορισμούς. Η διαδικασία αυτή, αναφέρεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Κεφάλαιο ΙΓ άρθρα 466 – 472 που περιέχει ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές.

Οι ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές εφαρμόζονται : 1. Αν το αντικείμενο της διαφοράς υπάγεται στο ειρηνοδικείο και αφορά απαιτήσεις, καθώς και δικαιώματα επάνω σε κινητά πράγματα ή τη νομή τους και η αξία του δεν είναι μεγαλύτερη από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ και 2. Όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς  είναι μεγαλύτερη από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, αν ο ενάγων δηλώσει ότι δέχεται προς ικανοποίησή του, αντί για το αντικείμενο που ζητεί με την αγωγή, χρηματικό ποσό όχι μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο εναγόμενος καταδικάζεται διαζευκτικά να καταβάλει είτε το αντικείμενο που ζητείται με την αγωγή, είτε την αποτίμησή του σύμφωνα με την απόφαση που θα εκδώσει ο ειρηνοδίκης.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, δηλαδή το  δικαστήριο ή τα αντίδικα μέρη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κανονική αντί για την ειδική διαδικασία για τις μικροδιαφορές και παρέχεται συνδρομή στις διαδικασίες (π.χ. από δικαστικό υπάλληλο ή δικαστή) για ενάγοντες που δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο.

Ο διάδικος μπορεί να παραστεί ο ίδιος στο Δικαστήριο. Επίσης,  μπορεί να εκπροσωπηθεί από το/τη σύζυγό του, τους ανιόντες και τους κατιόντες, τους συγγενείς δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και από τους έμμισθους υπαλλήλους του. Ο/η σύζυγος θεωρείται πάντοτε πληρεξούσιος και έχει τη δυνατότητα να διορίσει και άλλους πληρεξουσίους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν προβλέπεται η συνδρομή του διαδίκου ή των πληρεξουσίων του (μη δικηγόρων) που τον εκπροσωπούν, από δικαστικό υπάλληλο ή δικαστή.

Εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες που αφορούν στη διεξαγωγή αποδείξεων και είναι απλοποιημένοι σε σχέση με την κανονική διαδικασία. Ο ειρηνοδίκης δικάζοντας κατά την ειδική διαδικασία των μικροδιαφορών μπορεί να αποκλίνει από τις δικονομικές διατάξεις, να λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά στοιχεία που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και να ακολουθεί κάθε φορά κατά τη ελεύθερη κρίση του τη μέθοδο εκείνη που ασφαλέστερα, γρηγορότερα και με λιγότερες δαπάνες μπορεί να οδηγήσει στην ανεύρεση της αλήθειας.

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται προφορικά σε δημόσια συνεδρίαση κατά κανόνα άμεσα μετά τη συζήτηση και ενώ διαρκεί η συνεδρίαση, πριν ο ειρηνοδίκης ασχοληθεί με την εξέταση άλλης υπόθεσης. Οι αποφάσεις δεν επιδίδονται αν βεβαιώνεται από τα πρακτικά ότι δημοσιεύθηκαν ενώ ήταν παρόντες οι διάδικοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους που διεξάγουν τη δίκη ή οι δικαστικοί τους πληρεξούσιοι. Οι αποφάσεις που εκδίδονται για μικροδιαφορές δεν εφεσιβάλλονται.

Την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Επίλυσης Μικροδιαφορών μπορούν να χρησιμοποιούν οι διάδικοι ως εναλλακτική δυνατότητα, αντί των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών μελών. Η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της εν λόγω  διαδικασίας επίλυσης  μικροδιαφορών αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, χωρίς κήρυξη της εκτελεστότητας και χωρίς δυνατότητα προσβολής της εν λόγω απόφασης.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Επίλυσης Μικροδιαφορών, μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-el.do?clang=el

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Επίλυσης Μικροδιαφορών, μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0861:EL:HTML