Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ της ΕΕ: Θέσπιση δέσμης μέτρων έως το 2014 για την περαιτέρω ενίσχυση της Ανάπτυξης

europe1Μετά την κλιμάκωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όφειλε να λάβει επειγόντως μέτρα για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στα κράτη – μέλη, αλλά και για να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ, δηλαδή μια σειρά μέτρων που στοχεύουν περαιτέρω στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην στήριξη της απασχόλησης.

Από το 1992, η ενιαία αγορά έχει αποφέρει τεράστια οφέλη και έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες σ’ όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ένωσης. Ορισμένες από τις αλλαγές ήταν εμφανείς, όπως η κατάργηση των τελωνειακών ελέγχων για παράδειγμα. Άλλες, όπως η καλύτερη σχέση κόστους – οφέλους στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων ή οι αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας σε διάφορα προϊόντα, είναι λιγότερο ευδιάκριτες. Από το 1992 έως το 2008, η ενιαία αγορά συνέβαλε στη δημιουργία 2,77 εκατ. νέων θέσεων εργασίας. Χάρη στην ενιαία αγορά, 23 εκατ. επιχειρήσεις στην ΕΕ, έχουν πρόσβαση σε 500 εκατ. περίπου καταναλωτές. Για τους πολίτες, αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές, για τις εταιρείες, σημαίνει περισσότερους δυνητικούς πελάτες.

Οι εμπορικές συναλλαγές έχουν αυξηθεί μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ, από 800 δισ. ευρώ το 1992 σε 2.800 δισ. ευρώ το 2011. Οι εξαγωγές, επίσης, της ΕΕ σε τρίτες χώρες, έχουν αυξηθεί δραστικά, από 500 δισ ευρώ το 1992, σε 1.500 δισ. ευρώ το 2011.

Όμως, η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων δεν λειτουργεί πάντα ομαλά. Σε ορισμένους τομείς δεν υπάρχει μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν νομοθετικά κενά, ενώ, εξαιτίας διοικητικών εμποδίων και ελλιπών κανόνων εφαρμογής, δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί το δυναμικό της ενιαίας αγοράς.

Η εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά χρειάζεται, λοιπόν, να ενισχυθεί σημαντικά, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δράσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πειθώ για να δείξει ότι η ενιαία αγορά συντελεί στην κοινωνική πρόοδο και είναι επωφελής για τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή πρότεινε, σε συνέχεια της Πράξης Ι για την Ενιαία Αγορά, μια δεύτερη δέσμη δράσεων που περιλαμβάνονται στην Πράξη ΙΙ για την Ενιαία Αγορά, (COM(2012) 573), οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, στην στήριξη της απασχόλησης και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού στο εσωτερικό της Ένωσης.

Γενικό πλαίσιο

Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά II, επικεντρώνεται στους ακόλουθους άξονες δράσης:

Δίκτυα μεταφορών και ενέργειας: Αποδοτικά και πλήρως ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς. Οι ευκαιρίες που προσφέρονται από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να συνοδεύονται από σταθερή προσήλωση στον ανταγωνισμό, στην επιλογή και στις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σ’ όλη την ΕΕ. Για την υλοποίηση του οράματος αυτού, η Πράξη για την ενιαία αγορά II περιλαμβάνει:

i) Δράση για το άνοιγμα στον ανταγωνισμό των εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών εντός της ΕΕ.

ii) Βελτίωση μιας ενιαίας αγοράς για τις θαλάσσιες μεταφορές.

iii) Μέτρα για την επίσπευση της ισχύος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

iv) Δράσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας.

Κινητικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων: Η ελεύθερη κυκλοφορία διαμέσου των συνόρων, αποτελεί τη κατεξοχήν βάση της ενιαίας αγοράς και ένα από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πρακτικά και νομικά εμπόδια στην κινητικότητα των πολιτών, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και στη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Κατά συνέπεια, με την Πράξη για την ενιαία αγορά II, η Επιτροπή προτείνει:

i) Την ανάπτυξη της πύλης EURES, ώστε να αποτελεί ένα εργαλείο διασυνοριακής τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και πρόσληψης.

ii) Τη θέσπιση διατάξεων για την κινητοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικότερα την ενίσχυση μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων.

iii) Τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ξεκινώντας με τις διασυνοριακές περιπτώσεις και τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ώστε να μη συγχέεται η “επιχειρηματική αποτυχία” με την “αφερεγγυότητα” και να δίδεται μια δεύτερη ευκαιρία στους “αποτυχόντες”επιχειρηματίες, δεδομένου, των ασφυκτικών πιέσεων που ασκεί η χρηματοπιστωτική κρίση.

Ψηφιακή οικονομία: Λόγω της οικονομικής της βαρύτητας και των σημαντικών δευτερογενών συνεπειών που έχει, για παράδειγμα στην παραγωγικότητα και στην επίλυση κοινωνικών προκλήσεων, η επανάσταση στην ψηφιακή οικονομία είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η Επιτροπή, λοιπόν στο πλαίσιο του έργου της για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέχρι το 2015, προτείνει:

i) Τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ, μέσω της ευκολότερης, πιο αξιόπιστης και ανταγωνιστικότερης χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών.

ii) Την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας έλλειψης επενδύσεων στην ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, δηλαδή το κόστος έργων τεχνικής υποδομής.

iii) Την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που αποδεδειγμένα οδηγεί σε εξοικονόμηση χρήματος.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενίσχυση της συνοχής και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών: Η επιτυχία της ενιαίας αγοράς είναι, επίσης, αποτέλεσμα της οικονομικής και της κοινωνικής συμμετοχής στην οποία μπορεί να οδηγήσει. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα και όλοι οι πολίτες, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει την επιδίωξη αυτού του στόχου με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων της εσωτερικής αγοράς, όπως:

i) Βελτίωση των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων και πραγματική επιβολή τους.

ii) Μέτρα για τη διασφάλιση της ευρείας πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, διαφανείς και συγκρίσιμες προμήθειες και δαπάνες, καθώς και ευκολότερη αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού.

Το πλήρες κείμενο της Πράξης για την Ενιαία Αγορά ΙΙ, με τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_el.pdf

 

Πληροφορίες:

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct – Ε.Β.Ε.Α.

Ακαδημίας 7, Αθήνα, 5ος όροφος
Τηλ.: 210 3615059, 210 3382481
Fax.: 210 3382315
E-mail: europedirect@acci.gr

 

Το Κέντρο Europe Direct – E.B.E.A., συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση