Η στήριξη προς τους απολυμένους εργαζόμενους θα διατηρηθεί την περίοδο 2014 – 2020

unΣύμφωνα με ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο στις αρχές Δεκεμβρίου του 2013,  η οικονομική ενίσχυση της ΕΕ προς τους απολυμένους εργαζόμενους θα συνεχιστεί κατά την περίοδο 2014 – 2020 και θα επεκταθεί σε νέες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι και όσοι εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η ολομέλεια επιβεβαίωσε έτσι τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Λιθουανικής προεδρίας της ΕΕ και των ευρωβουλευτών. Το σχετικό ευρωπαϊκό  πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2014.

«Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποστοστό ένταξης όσων έλαβαν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι 48%. Το Κοινοβούλιο αγωνίστηκε σκληρά για να πείσει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν το Ταμείο κατά την περίοδο 2014 – 2020. Ωστόσο, ελπίζω ότι παρά τη μείωση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 3,5 δισ. ευρώ σε 1,05 δισ.ευρώ, η χρηματοδότηση θα είναι αρκετή», είπε η εισηγήτρια Marian Harkin (Φιλελεύθεροι, Ιρλανδία).  Τελικά, το ψήφισμα εγκρίθηκε με 543 ψήφους υπέρ, 126 κατά και 22 αποχές.

Μετά από επιμονή του Κοινοβουλίου, το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) διευρύνθηκε εκ νέου, προκειμένου να ενισχυθούν άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και να στηριχθούν όσοι υφίστανται τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, που είναι και ο πρωταρχικός σκοπός του Tαμείου.  Το όριο για την ενεργοποίηση της βοήθειας είναι 500 απολύσεις.

Επίσης, νέες κατηγορίες εργαζομένων θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΠ, όπως οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι.

Χάρη στις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο, χρηματοδότηση από το ΕΤΠΠ θα μπορούν να λαμβάνουν και νέοι που δεν εργάζονται, ούτε παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από μαζικές απολύσεις.

Το ΕΤΠΠ συγχρηματοδοτεί μαζί με τη συμβολή των κρατών μελών, μέτρα που θα βοηθήσουν τους απολυμένους εργαζόμενους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα εθνικά επιδόματα ανεργίας.

Χάρη στην επιμονή του Κοινοβουλίου, η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΠ μπορεί να καλύπτει έως και το 60% του συνολικού κόστους των απαιτούμενων μέτρων, όπως είναι η συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, η κατάρτιση και η δημιουργία επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή είχε προτείνει αρχικά το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης να ανέρχεται στο 50%.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί στη συνέχεια από το Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει το πρόγραμμα να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστοτόπους:

Κείμενο που εγκρίθηκε (κάντε κλικ στις 11.12.2013): http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

Φάκελος διαδικασίας: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0269(COD)&l=fr