Νέα προκήρυξη του Ευρωπαïκού Προγράμματος «ECO INNOVATION 2013» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, 2007 – 2013 (CIP)

foto Eco Innovation

1. Γενικοί στόχοι του προγράμματος

Η νέα προκήρυξη του Ευρωπαïκού Προγράμματος «ECO INNOVATION 2013» για την οικολογική καινοτομία,  με προϋπολογισμό 31,6 εκατ. ευρώ,  ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή και έχει ως σκοπό την εφαρμογή της οικολογικής καινοτομίας (Eco Innovation) σε ιδέες, προϊόντα και διαδικασίες της αγοράς και της βιομηχανίας.

Το ανωτέρω πρόγραμμα, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007 – 2013 (CIP) και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός  για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ.

Η «οικολογική καινοτομία», αποτελεί για την ΕΕ ένα εργαλείο – κλειδί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του σήμερα, αλλά και τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας με την ορθότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί, σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 50%, την εισαγωγή «πράσινων» καινοτομιών στην αγορά. Οι προτάσεις υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς, επιδεικνύουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και δύνανται να αφορούν  ένα από τα παρακάτω πεδία:

  • Ανακύκλωση Υλικών
  • Βιώσιμα Οικοδομικά Υλικά
  • Τρόφιμα και Ποτά
  • Υδάτινους Πόρους
  • Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Καινοτόμα Προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων προωθούνται μέσω μιας σειράς εργαλείων, όπως:

  • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων
  • Η ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων πρώτης εμπορικής αξιοποίησης
  • Η προώθηση δικτύων οικολογικής καινοτομίας με τη συμμετοχή εθνικών και περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

2. Επιλεξιμότητα

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τα οποία ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες ανάπτυξης οικο-καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών παραγωγής και επιχειρηματικών μεθόδων διοίκησης που αποσκοπούν στην αποτροπή ή στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και που συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενεργειακών πόρων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να αφορούν έναν ή περισσότερους οργανισμούς, ιδιωτικούς ή/και δημόσιους, εγκατεστημένους σε ευρωπαïκές   χώρες.

3. Προϋπολογισμός και χρονική διάρκεια έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την χρηματοδότηση των έργων, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ανέρχεται σε 31,6 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, για έργα των οποίων η χρονική διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά τους 36 μήνες. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες που συνδέονται με την εισαγωγή της καινοτομίας, όπως δαπάνες για την αγορά υλικών, για την εισαγωγή των προτεινόμενων διαδικασιών και μεθόδων, την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών.

4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρις τις 5 Σεπτεμβρίου 2013, στις 17.00 (τοπική ώρα Βρυξελλών).

5. Περισσότερες πληροφορίες

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής:

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Enterprise Europe Network – Hellas

Βασ. Κωνσταντίνου 48, ΤΚ 11635, Αθήνα
Υπεύθυνη: κα Α. Καραχάλιου,
Τηλέφ.: 210 7273921
e-mail: akarah@ekt.gr