Νέοι κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών προς όφελος των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής πώλησης.

credΠροκειμένου να αναπροσαρμοστεί η ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών, ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά, και να στηριχθεί η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων στα οποία περιλαμβάνονται και τα εξής:

  • Μια νέα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών («PSD2»)
  • Μία πρόταση κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες που ισχύουν στις πληρωμές με κάρτα
  • Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών εισάγει ορισμένα νέα στοιχεία και σημαντικές βελτιώσεις στην αγορά πληρωμών της ΕΕ:
  • Διευκολύνει και καθιστά ασφαλέστερη τη χρήση χαμηλού κόστους υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, περιλαμβάνοντας στο πεδίο εφαρμογής του νέες υπηρεσίες διενέργειας πληρωμών. Πρόκειται για υπηρεσίες που λειτουργούν μεταξύ των τραπεζών του εμπόρου και του αγοραστή, και επιτρέπουν φθηνές και αποτελεσματικές ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών θα υπόκεινται πλέον στα ίδια υψηλά πρότυπα ρύθμισης και εποπτείας με όλα τα άλλα ιδρύματα πληρωμών. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες και όλοι οι άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να ενισχύσουν την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, απαιτώντας αυστηρή ταυτοποίηση των πελατών για τις πληρωμές.
  • Οι καταναλωτές θα προστατεύονται καλύτερα από απάτη, τυχόν καταχρήσεις και περιστατικά στον τομέα των πληρωμών (π.χ. σε περίπτωση αμφισβητούμενων και εσφαλμένων πράξεων πληρωμών). Μπορεί να ζητηθεί από τους καταναλωτές να καλύπτουν μόνο πολύ περιορισμένες ζημίες — μέχρις ανώτατου ύψους 50 ευρώ (αντί για 150 ευρώ σήμερα) — σε περιπτώσεις παράνομων πληρωμών με κάρτα.
  • Η πρόταση αυξάνει τα δικαιώματα των καταναλωτών που πραγματοποιούν μεταφορές και εμβάσματα χρημάτων εκτός Ευρώπης ή κάνουν πληρωμές σε νομίσματα εκτός ΕΕ.
  • Θα προωθήσει την εμφάνιση νέων παραγόντων και την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων πληρωμής μέσω κινητών τηλεφώνων και διαδικτύου στην Ευρώπη, που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κανονισμός για τις διατραπεζικές προμήθειες, σε συνδυασμό με την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών, θα καθιερώσει μέγιστα επίπεδα διατραπεζικών προμηθειών για συναλλαγές στις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες των καταναλωτών και θα απαγορεύει τις προσαυξήσεις σ’ αυτούς τους τύπους καρτών. Όταν τεθούν ανώτατα όρια στις διατραπεζικές προμήθειες για τις πληρωμές με καταναλωτικές κάρτες, το κόστος που βαρύνει τις επιχειρήσεις λιανικής για συναλλαγές με κάρτα θα μειωθεί σημαντικά και δεν θα δικαιολογείται πλέον καμία προσαύξηση.

Αυτή η δέσμη μέτρων ανταποκρίνεται σε μείζονες αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι πραγματοποιούν αγορές και πληρωμές. Σχεδόν κάθε δικαιούχος λογαριασμού στην ΕΕ διαθέτει χρεωστική κάρτα πληρωμής και το 40 % αυτών κατέχει και πιστωτική κάρτα. Το 34 % των Ευρωπαίων πραγματοποιεί ήδη αγορές μέσω του διαδικτύου και πάνω από το 50 % διαθέτει έξυπνο τηλέφωνο (smartphone), χάρη στο οποίο μπορεί να κάνει πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Ορισμένοι τομείς της οικονομίας — όπως ο ταξιδιωτικός κλάδος — πραγματοποιούν τις περισσότερες από τις πωλήσεις τους στο διαδίκτυο.

Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τις πληρωμές μικρών ποσών έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικές δράσεις που ορίζει η «Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω θέμα, μπορείτε να αναζητήσετε στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm