Νέο σχέδιο νόμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διευκόλυνση της επαγγελματικής κινητικότητας στην ΕΕ με την καθιέρωση ηλεκτρονικής Κάρτας Επαγγελματικών Προσόντων

sxedioΗ εισαγωγή της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας, η θέσπιση κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και η αναγνώριση της πρακτικής άσκησης ως μέρος της επαγγελματικής εμπειρίας, θα βελτιώσουν σημαντικά την κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε η εισηγήτρια του παραπάνω σχεδίου νόμου, κα Bernadette Vergnaud, από την Ομάδα των Σοσιαλιστών της Γαλλίας.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν σε κλάδους που επιθυμούν την επιτάχυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των μελών τους από άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να επιλέξουν τις ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες. Αυτές θα χορηγούνται από το Κράτος – μέλος προέλευσης, όταν πρόκειται για σύντομες περιόδους εργασίας στο εξωτερικό και από το Κράτος – μέλος υποδοχής,  εφόσον η άσκηση του επαγγέλματος πρόκειται να μεταφερθεί εκεί.

Το νέο σύστημα, θα βασίζεται στο ήδη υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διοικήσεων των Κρατών – μελών. Αυτό θα κάνει ταχύτερη και ευκολότερη τη διαδικασία της πιστοποίησης,  καθώς οι επαγγελματίες θα μπορούν πλέον να απευθύνονται στο κράτος τους για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους και όχι στο κράτος υποδοχής, όπως ίσχυε έως τώρα. Αν οι αρχές αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για αναγνώριση εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από την οδηγία, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηλή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Βάσει της οδηγίας οι επαγγελματίες υγείας, όπως οι γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί και ειδικοί στη φροντίδα παιδιών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πειθαρχικά μέτρα ή ποινικές κυρώσεις στη χώρα καταγωγής τους, θα αποτρέπονται από την άσκηση του επαγγέλματός τους σ’ άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Όλα τα Κράτη – μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενημερώνονται για τέτοιες καταδικαστικές ή πειθαρχικές αποφάσεις,  σε διάστημα τριών ημερών, τονίζεται στο κείμενο.

Υπάρχουν περίπου 800 νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην ΕΕ, η πρόσβαση στα οποία προϋποθέτει την κατοχή ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού προσόντος ή διπλώματος, όπως  γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, μαίες, κτηνίατροι και αρχιτέκτονες, κ.ά.

Για να γίνει το σύστημα των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων πιο διαφανές, οι νέοι επικαιροποιημένοι κανόνες, θα απαιτούν από την Επιτροπή τη δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων που να περιλαμβάνει αυτά τα επαγγέλματα. Αυτή θα μπορούσε να απαρτίζεται από πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν το ένα στο άλλο, ότι οι αποφάσεις για τη ρύθμιση οποιουδήποτε επαγγέλματος τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης. Για παράδειγμα, οι ανθοπώλες ή οι επαγγελματίες ταξί δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα σε κανένα Κράτος – μέλος.

Η νέα οδηγία που προτάθηκε, υιοθετήθηκε με 596 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 31 αποχές και στη συνέχεια, θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από τα Κράτη – μέλη της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον κατωτέρω ιστότοπο:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0435(COD)