Παραίτηση από Ευθύνη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct E.B.E.A. διαθέτει τον εξυπηρετητή αυτό για να ενθαρρύνει την πρόσβαση των μελών του σε πληροφορίες, τις σχετικές κυβερνητικές δραστηριότητες καθώς και τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct E.B.E.A. δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο του χώρου. Ο χώρος περιλαμβάνει:

–       Πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων ούτε αποτελούν νομικές συμβουλές

–       Περιεχόμενο όχι απαραίτητα ολοκληρωμένο, πλήρες, ακριβές ή ενημερωμένο,

–       Περιεχόμενο συνδεόμενο, μερικές φορές, με ιστοχώρους εκτός του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct E.B.E.A. και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη,

–       Μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες)

Προσοχή: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι όποια κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων.