Παρατείνεται η χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα LIFE 2014 – 2020 που θα δώσει έμφαση στην υλοποίηση δράσεων για την βελτίωση του κλίματος και της ενεργειακής απόδοσης

life1Το Πρόγραμμα LIFE για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, το οποίο χρηματοδοτεί έργα Δημόσιων και Ιδιωτικών  Φορέων στους τομείς του περιβάλλοντος και των δράσεων για το κλίμα, ενέκρινε πρόσφατα το Ευρωκοινοβούλιο.

Μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξήθηκε από τα 2,2 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, στα 3,1 δισ. ευρώ και στοχεύει στην αντιμετώπιση νέων φιλόδοξων προκλήσεων, κυρίως σε τομείς που εστιάζουν στη βελτίωση του κλίματος και της ενεργειακής απόδοσης.

«Tο Πρόγραμμα LIFE είναι ένα μικρό, αλλά εξαιρετικά επιτυχημένο και δημοφιλές χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ, το οποίο εδώ και 20 χρόνια χρηματοδοτεί έργα για το περιβάλλον και το κλίμα. Όπως είναι, μεταξύ άλλων και  το Πρόγραμμα Natura 2000, το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο περιοχών».

«O προϋπολογισμός του προγράμματος είναι μικρότερος σε σχέση με ό,τι ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τουλάχιστον παρουσιάζει σαφή αύξηση σε σχέση με τον τρέχοντα προϋπολογισμό ύψους 2,2 δισ. ευρώ», δήλωσε η Jutta Haug (Σοσιαλιστές, Γερμανία), εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Συνοδεύεται από νέα καθήκοντα και δράσεις, όπως ένα ξεχωριστό υπο-πρόγραμμα που αφορά τη δράση για το κλίμα, τα νέα από κοινού χρηματοδοτούμενα «ολοκληρωμένα έργα» και περισσότερες προκλήσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης».

Στα πλαίσια του επόμενου Προγράμματος LIFE, τα έργα θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση με βάση την ποιότητά τους και τις δυνατότητές τους για επίδειξη – ένα σύστημα πιο διαφανές από το σημερινό. Επί του παρόντος ένα μέρος των επιδοτήσεων δίνεται ενδεικτικά σε κάθε κράτος μέλος. Αντί αυτού, εισάγονται πλέον μέτρα με στόχο να βοηθήσουν τις χώρες και τις περιοχές με χαμηλό ποσοστό επιλεξιμότητας στο να παρουσιάσουν έργα καλύτερης ποιότητας.

Στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE, το Ευρωκοινοβούλιο, ενέκρινε «Ολοκληρωμένα Έργα», τα οποία θα καταστήσουν δυνατό το συνδυασμό διαφορετικών κοινοτικών κονδυλίων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που διέπουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, κυρίως στους τομείς του νερού, των αποβλήτων, της ποιότητας του αέρα και της προστασίας της φύσης.

Τα έργα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική σε άλλες πολιτικές, όπως επισημάνθηκε από την εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης, Jutta Haug. «Ενθαρρύνω τώρα τις χώρες και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που τους δίνεται – καθώς, ειδικά κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα για να συμβάλουν στην προετοιμασία και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου έργου».

Περισσότερες πληροφορίες για το φάκελο της διαδικασίας έγκρισης του Προγράμματος LIFE από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0428(COD)&l=en