Προδημοσίευση του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»

antaΤο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)», εντάσσεται στα πλαίσια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (ΥΠΑΝΥΠ) προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) για την Εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ.

Ο στόχος είναι: Όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητά τους και το πρόγραμμα τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις και πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη), ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ. 

Επιλέξιμες είναι:

Όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012, στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευώντων υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων κυμαίνεται από  20.000,00 ευρώ έως 200.000,00 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30 έως 55 %.

Το πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)”, συγχρηματοδοτείται κατά 55% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα δημοσίευσης του προγράμματος: http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=467

και στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Διεύθυνση: Λεωφ.Μεσογείων 119, 115 26 στην Αθήνα
Τηλ: 210 6969000
http://www.ggb.gr