Προκήρυξη Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ, 2013 – 2015» για την υλοποίηση έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

researchΗ  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει τη «Διμερή Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ, 2013 – 2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες Ελληνικές Επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις σε συνεργασία με Ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς του Ισραήλ, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε & ΤA) μεγάλης κλίμακας.

«Διμερής  Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ, 2013 – 2015», εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές δράσεις Ε & Τ συνεργασίες» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΠΑΝ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 1 και των ΠΕΠ των 5 περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Ε.Σ.Π.Α., περιόδου 2007 – 2013.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για την υποβολή καινοτόμων προτάσεων σ’ όλα τα επιστημονικά πεδία, χωρίς περιορισμούς.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 14η Οκτωβρίου 2013.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής η οποία έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Τ. στη διεύθυνση:

https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-israel2013

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης έως και την 30η Σεπτεμβρίου του 2015.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ, για κάθε χώρα (διατηρώντας την αναλογία της περιφερειακής κατανομής του Οδηγού Εφαρμογής, σελ.7),  με δυνατότητα επέκτασης, όσον αφορά την Ελλάδα, έως 10.000.000 ευρώ.  Η μέγιστη δημόσια δαπάνη ανά έργο δεν θα υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ από πλευράς Ελλάδας. Επισημαίνεται όμως ότι δεν έχει οριστεί αντίστοιχος περιορισμός (προϋπολογισμός ανά έργο) και από την πλευρά του Ισραήλ. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβλεφθεί ο αριθμός των έργων που τελικά θα χρηματοδοτηθούν.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου  με ποσοστό κατ’ ελάχιστον,  30%, δηλαδή να  αντιστοιχεί η συμμετοχή τους στο έργο τουλάχιστον στο 30% των επιλέξιμων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, με έδρα την Ελλάδα και συμπράξεις επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και με Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών).

Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς.

Για την υποβολή πρότασης είναι  απαραίτητη η συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων από ελληνικής πλευράς,  οι οποίες θα συνεργαστούν με ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Ισραήλ.  Η Γ.Γ.Ε.Τ. σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ,  υλοποιούν ειδικό μηχανισμό αναζήτησης εταίρων από το Ισραήλ, προκειμένου να υποβάλλουν από κοινού προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Σχετικές πληροφορίες: www.gsrt.gr , e-mail:  praxi@help-forward.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω πρόσκληση μπορείτε να αναζητήσετε στην σελίδα της Γ.Γ.Ε.Τ.  ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

http://www.gsrt.gr/central.aspx