Προωθείται ενιαίο καθεστώς προστασίας ευρεσιτεχνιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

patentΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για την δικαιοδοσία των δικαστηρίων και την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων.  Με τις αλλαγές που προτείνονται θα προετοιμαστεί το έδαφος για ένα ειδικό ευρωπαϊκό δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από την κύρωσή του και θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τους εφευρέτες στην προστασία των ευρεσιτεχνιών τους.

Το δικαστήριο θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και έτσι θα αποφεύγονται οι πολλαπλές δικαστικές προσφυγές ενώπιον έως και 28 διαφορετικών εθνικών δικαστηρίων. Με τον τρόπο αυτόν θα μειωθεί το κόστος και θα επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με το κύρος ή την παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με αποτέλεσμα την τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εντάσσεται σε δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε πρόσφατα για τη διασφάλιση ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Το 2011 χορηγήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 224.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στην Κίνα 172.000, σε αντίθεση με την Ευρώπη όπου χορηγήθηκαν μόνο 62.000 ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ένας λόγος γι’ αυτή τη διαφορά είναι το απαγορευτικό κόστος και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Σήμερα, για να αποκτήσει κανείς πανευρωπαϊκή προστασία για την εφεύρεσή του πρέπει να επικυρώσει το σχετικό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να χρειαστεί να εμπλακεί σε πολλαπλές δικαστικές διαδικασίες σε διάφορες χώρες για την ίδια διαφορά. Αλλά αυτό θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον χάρη στη συμφωνία σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm