Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: 1 δισ. ευρώ για το 2015

neoiΤο πρόσφατο σχέδιο για τη διάθεση 1 δισ. ευρώ στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων μέσα στο 2015, δηλαδή το ένα τρίτο της συνολικής χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020, θα συζητηθεί με την Επίτροπο Thyssen την Τρίτη στις 10πμ ώρα Γαλλίας. Το σχέδιο αυτό μπορεί να αυξήσει κατά τριάντα φορές τη χρηματοδότηση που θα λάβουν τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2015 προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειές τους για την επαναφορά 650.000 νέων στην αγορά εργασίας.

 

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αφορά τα κράτη μέλη που έχουν περιοχές όπου η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25%.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να τροποποιήσουν τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η αύξηση της χρηματοδότησης για το 2015.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά μέσω του EP Live και EbS+.

 

EP Live

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?date=10-02-2015

 

EbS+

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=el&page=3&institution=0&date=02/10/2015

 

Νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (στα αγγλικά)

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13460&langId=el

 

Ψήφισμα του ΕΚ για την απασχόληση των νέων (17.07.2014)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//EL

 

Ενημερωτικό σημείωμα για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

http://epthinktank.eu/2014/04/03/youth-employment-initiative/

 

Γράφημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

http://ec.europa.eu/social/contentAdmin/BlobServlet?docId=13420&langId=en