Πρόγραμμα Life + (2007 – 2013)

lifeΤο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και o κύριος στόχος του είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Life+ στηρίζει την εφαρμογή του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (Απόφαση 1600/2002/ΕΚ), συμπεριλαμβανομένων των θεματικών στρατηγικών. Μέσω του Life+ χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εφαρμογή του Life+, για τη χρονική περίοδο 2007-2013, ανέρχεται σε 2.143 δισ. ευρώ, από τα οποία 78% χορηγούνται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων. Τουλάχιστον 50% του ποσού, που προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων, χορηγείται σε μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας.

To μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ, ανέρχεται σε ποσοστό 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ για οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας μπορεί να φθάσει έως 75%. Ιδιαιτέρως λαμβάνονται υπόψη τα διεθνικά έργα,  όταν η διεθνική συνεργασία είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα στην περίπτωση της συντήρησης των ειδών.

Η προθεσμία υποβολής Προτάσεων προς τις αρμόδιες «Εθνικές Αρχές» είναι έως στις  25 Ιουνίου 2013.

Πληροφορίες:

Leave a Reply