ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-commerceΟι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Επίτροπο Andrus Ansip τη νέα στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά της ΕΕ την Τρίτη στις 10πμ ώρα Γαλλίας. Η στρατηγική περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για ψηφιακά δίκτυα και καινοτόμες υπηρεσίες και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας.

 

Επόμενα βήματα

Το ΕΚ θα ανταποκριθεί στην πρόταση με την υιοθέτηση μη νομοθετικού ψηφίσματος, το οποίο θα συνταχθεί από κοινού από διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών για τη Βιομηχανία, την Ενιαία Αγορά και την επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα τεθεί επίσης στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Ιουνίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει την εκπόνηση μελετών και  θα καταθέσει τις νομοθετικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στη στρατηγική μέχρι το τέλος του 2016.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στην ολομέλεια ζωντανά μέσω του EP Live, και EbS +.

Σύνδεσμοι:

EP Live

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?date=19-05-2015

EbS+

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/19/2015

Δελτίο Τύπου – Οι αντιδράσεις των προέδρων των αρμόδιων επιτροπών στο ΕΚ (στα αγγλικά 07.05.2015)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150506IPR51201/

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm