Συνέντευξη του πρώτου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τίμμερμανς για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REFIT

Frans Timmermans(Το REFIT είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας των κανονιστικών διατάξεων, με τη λήψη μέτρων απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης του κανονιστικού κόστους, ώστε να υπάρχει ένα σαφές, σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση.

 

Για την επιτυχία του REFIT απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών. Κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ώστε να επιτυγχάνονται οφέλη με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.)

Ποια είναι τα τελευταία μέτρα που λάβατε για μείωση της γραφειοκρατίας στις Βρυξέλλες;

Οι πολίτες αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει. Ζητούν από την ΕΕ να εστιάσει τις προσπάθειές της σε τομείς στους οποίους μπορεί πράγματι να αλλάξει τα πράγματα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει προτεραιότητα σε σαφείς και απολύτως συγκεκριμένες δράσεις επιδιώκοντας την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων με τον καλύτερο τρόπο και με τον μικρότερο διοικητικό φόρτο. Η πολιτική μας για τη «βελτίωση της νομοθεσίας» βρίσκεται ως εκ τούτου στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας που αναλαμβάνουμε. Κατά το πρώτο έτος της θητείας μας, ενισχύσαμε σημαντικά την προσέγγισή μας ως προς τα θέματα αυτά και διαπραγματευθήκαμε συμφωνία με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα για να διασφαλίσουμε ότι σ’ αυτή την προσπάθεια θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Δώσαμε ιδίως νέα ώθηση στο πρόγραμμά μας για «βελτίωση της  καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου» (REFIT). Μέσω του REFIT εξετάζουμε την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ — κατά πόσον οι κανόνες είναι αποτελεσματικοί και λειτουργικοί στην πράξη, κατά πόσον θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ή εάν υπάρχει περιθώριο για απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου. Σε αντίθεση με τους πολιτικούς που έχουν συνήθως την τάση να διατυπώνουν νέες προτάσεις, εμείς εστιάζουμε την προσοχή μας κυρίως στους κανόνες που έχουν ήδη θεσπιστεί. Πιστεύω ότι αυτό είναι καθοριστικό, τόσο για τον περιορισμό της περιττής γραφειοκρατίας, η οποία επιβαρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, όσο και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των πολιτικών μας και της επίτευξης των στόχων τους.

Συγκεκριμένα, τι προτείνετε να γίνει;

Το 2016 προτείναμε ήδη να απλουστευθούν οι υποχρεώσεις των ΜΜΕ για δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με την άντληση κεφαλαίων από δημόσιες αγορές. Χάρη στη ρύθμιση αυτή, οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 45 εκατ. ευρώ ετησίως, ίσως και περισσότερα. Θα αξιολογήσουμε επίσης, για παράδειγμα, πώς λειτουργεί η ενωσιακή ναυτιλιακή νομοθεσία, θα μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, θα διευκολύνουμε τη συμμόρφωση με το πλαίσιο REACH και θα διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και προστατεύει πράγματι τους εργαζομένους. Οι προτάσεις όμως πρέπει να προέλθουν από τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται σ’ αυτούς τους τομείς, και όχι από υπαλλήλους που είναι κλεισμένοι στα γραφεία τους στις Βρυξέλλες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέσαμε σε λειτουργία ένα νέο εργαλείο, την πλατφόρμα «REFIT», η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση τον Ιανουάριο. Τα μέλη της πλατφόρμας είναι εμπειρογνώμονες από εθνικές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις καταναλωτών που διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Γνωρίζουν τι καθιστά τη νομοθεσία αυτή αποτελεσματική και ευεφάρμοστη, και τι την καθιστά δυσλειτουργική και, ως εκ τούτου, συχνά ανεπαρκή. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάζουν τις δικές τους ιδέες αλλά και τις ιδέες του κοινού για το πώς μπορούν να απλουστευθούν οι κανόνες και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, και θα διατυπώνουν συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των ιδεών αυτών. Αν κρίνουν ότι ο περιττός διοικητικός φόρτος δεν οφείλεται στους κανόνες της ΕΕ αλλά στους κανόνες κράτους μέλους, όπως συμβαίνει αρκετά συχνά, θα ζητούν από το εν λόγω κράτος μέλος να εξετάσει το ζήτημα.

Πώς μπορούν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις απόψεις τους;

Όλοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στην πλατφόρμα και σε μας μέσω του διαδικτυακού εργαλείου «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο – Πείτε μας τη γνώμη σας». Θέλουμε να σας ακούσουμε όλους! Από τον μικρό επιχειρηματία που προσπαθεί να κατανοήσει τους κανόνες για την πώληση των προϊόντων του σε άλλη χώρα μέχρι την τοπική αρχή που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εφαρμογή των κανόνων, ή τη συνδικαλιστική οργάνωση που θέλει να βοηθήσει τους εργοδότες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα δικαιώματα  των μελών τους στον χώρο εργασίας. Θέλουμε να λάβουμε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με ποιους κανονισμούς ή οδηγίες της ΕΕ πρέπει να επανεξετάσουμε και πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη βελτίωσή τους και την ευκολότερη εφαρμογή τους χωρίς να μειώσουμε τα υψηλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καταναλωτικά πρότυπα στα οποία έχουν συνηθίσει οι Ευρωπαίοι. Η δέσμευσή μας είναι απλή: είτε θα συμμορφωθούμε με τις προτάσεις της πλατφόρμας είτε θα εξηγήσουμε με σαφήνεια γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα REFIT:

http://ec.europa.eu/greece/news/2016/20160129_refit_el.htm