ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΚ 10.6.2015 ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΤΙΡ

synodos_koryfisΜετά τη χθεσινή αναβολή της ψηφοφορίας επί του ψηφίσματος για τη Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων ΤΤΙΡ βάσει του άρθρου 175 του Κανονισμού Διαδικασίας, σήμερα το Κοινοβούλιο αποφάσισε με 183 ψήφους υπέρ, 181 κατά και 37 αποχές, να αναβάλει και τη συζήτηση, βάσει του άρθρου 152.

Σύνδεσμοι:

EP Live

EbS

Φάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

http://www.europarl.europa.eu/committees/el/inta/home.html#

Ιστοσελίδα του εισηγητή Bernd Lange (Σοσιαλιστές, Γερμανία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/1909/BERND_LANGE_home.html

Κανονισμός του ΕΚ – Άρθρο 175

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150428+RULE-175+DOC+XML+V0//EL&navigationBar=YES

Κανονισμός του ΕΚ – Άρθρο 152

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150428+RULE-152+DOC+XML+V0//EL&navigationBar=YES