Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μέτρα για να βοηθήσει την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Κροατία να αντιμετωπίσουν καταστροφές που υπέστησαν από πλημμύρες, σεισμούς και χιονοθύελλες

tameioΟ επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, κ. Johannes Hahn, ανακοίνωσε πακέτο ενίσχυσης ύψους περίπου 47 εκατ. ευρώ, το οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Σαρδηνία (Ιταλία), την Κεφαλονιά (Ιόνια Νησιά, Ελλάδα), τη Σλοβενία και την Κροατία μετά από μια σειρά φυσικών καταστροφών που έπληξαν τις περιοχές αυτές στα τέλη του 2013 και στις αρχές του 2014.

Η ενίσχυση ύψους 16,3 εκατ. ευρώ που προτείνεται για την Ιταλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σοβαρών πλημμυρών του Νοεμβρίου του 2013, ενώ 3,7 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την Ελλάδα, ως συμβολή στην κάλυψη του κόστους των επιπτώσεων του σεισμού και των μετασεισμών στην Κεφαλονιά και τα Ιόνια Νησιά στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014. Τόσο η Σλοβενία όσο και η Κροατία επλήγησαν σοβαρά από χιονοθύελλες τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2014 και για τον λόγο αυτό προτάθηκαν ενισχύσεις ύψους 18,4 εκατ. ευρώ και 8,6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Τα προτεινόμενα ποσά των ενισχύσεων βασίζονται στους κανόνες που διέπουν το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, σύμφωνα με τους οποίους οι ενισχύσεις που χορηγεί το Ταμείο πρέπει να είναι προοδευτικής κλίμακας. Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα της ζημίας που υπερβαίνει το όριο για την κινητοποίηση του Ταμείου, δηλαδή το 0,6 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) ή 3 δισ. ευρώ σε τιμές 2002, ανάλογα με το ποιο είναι το χαμηλότερο ποσό, χρηματοδοτείται με ενίσχυση μεγαλύτερης έντασης σε σχέση με την χρηματοδότηση για ζημιές μέχρι αυτό το όριο. Το ποσοστό για τον καθορισμό των ποσών που διατίθενται για μείζονες καταστροφές είναι 2,5 % επί της συνολικής άμεσης ζημίας έως το όριο κινητοποίησης του ταμείου, και 6 % για το μέρος της ζημίας πάνω από αυτό.

Η Κεφαλονιά εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία, ως εκ τούτου, το ποσοστό που εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση είναι 2,5 %.

Ειδικά όσον αφορά την Κεφαλονιά, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, τα νησιά του Ιονίου Πελάγους θα λάβουν δημόσια συνεισφορά 226.924.700 ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία, εκ των οποίων 181.539.760 ευρώ θα συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Τα εν λόγω κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους τύπους επενδύσεων (π.χ. στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποδομές, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων για πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων, όπως σεισμών, καθώς και κινδύνων που σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού, έργα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών.

Ο Επίτροπος κ. Hahn, που εποπτεύει το Ταμείο και υπέγραψε την πρόταση, δήλωσε: «Η παρούσα απόφαση αντανακλά τη φύση του εν λόγω Ταμείου, που είναι η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη σε δύσκολες στιγμές μετά από φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά τις χώρες αυτές να ορθοποδήσουν και να αποκτήσουν και πάλι σταθερότητα, η οποία απειλείται από τις σοβαρές ζημίες σε οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός ή από την καταστροφή βασικών υποδομών. Το προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης θα επιτρέψει στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Κροατία να ανακάμψουν από τις καταστροφές που υπέστησαν και να καλύψουν κόστη διάσωσης στις πληγείσες περιοχές».

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εφόσον εγκριθεί, θα συμβάλει στην κάλυψη των επειγουσών δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν οι δημόσιες αρχές των τεσσάρων αυτών κρατών μελών λόγω των καταστροφών. Ειδικότερα, η επιχορήγηση θα βοηθήσει στην αποκατάσταση υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, θα επιτρέψει την κάλυψη των εξόδων των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και διάσωσης και θα βοηθήσει να καλυφθούν ορισμένες από τις δαπάνες καθαρισμού στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) συστάθηκε με σκοπό να στηρίξει τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες προσφέροντας χρηματοδοτική ενίσχυση μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο ιδρύθηκε μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε ισχύ στις 28 Ιουνίου και απλουστεύει τους ισχύοντες κανόνες, ώστε η ενίσχυση να καταβάλλεται ταχύτερα απ’ ότι στο παρελθόν. Η χρήση προκαταβολών θα καταστεί δυνατή για πρώτη φορά για τα κράτη μέλη το 2015.