Το ΕΚ ζητά επέκταση της απαγόρευσης για την κλωνοποίηση ζώων

clones          

 

Το ΕΚ αυστηροποίησε με την ψηφοφορία του την Τρίτη την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαγόρευση της κλωνοποίησης ζώων επεκτείνοντας την απαγόρευση για όλα τα ζώα που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς τους απογόνους τους και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, καθώς και για τις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων στην ΕΕ.

 

«Η τεχνική της κλωνοποίησης δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως και στην πραγματικότητα δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος στον τομέα αυτόν. Τα ποσοστά θνησιμότητας παραμένουν υψηλά. Πολλά από τα ζώα που γεννιούνται ζωντανά πεθαίνουν μέσα στις πρώτες εβδομάδες. Δεν πρέπει να το επιτρέπουμε αυτό», δήλωσε η εισηγήτρια της επιτροπής Περιβάλλοντος, Renate Sommer (ΕΛΚ, Γερμανία) προσθέτοντας τα εξής: «Έως τώρα υπήρχε η δυνατότητα για εισαγωγές αναπαραγωγικού υλικού από τρίτες χώρες. Θέλουμε να πετύχουμε μία καθολική απαγόρευση για όλες τις εισαγωγές αναπαραγωγικού υλικού, κλώνων και των απογόνων τους»

 

Η διαπραγματευτική εντολή για το νέο κανονισμό εγκρίθηκε με 529 ψήφους υπέρ, 120 κατά και 57 αποχές.

 

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο στην υγεία των ζώων αλλά και των ανθρώπων», δήλωσε η εισηγήτρια της επιτροπής Γεωργίας Giulia Moi (ΕΕΑΔ, Ιταλία) προσθέτοντας τα εξής: «Με τη σημερινή ψηφοφορία στέλνουμε ένα μήνυμα στους εμπορικούς εταίρους μας ότι δεν προτιθέμεθα να βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία των οικογενειών μας και των επόμενων γενεών καταναλώνοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας».

 

Το ΕΚ υπογραμμίζει ότι μολονότι δεν εγείρονται ανησυχίες περί καλής διαβίωσης των ζώων στην περίπτωση απογόνων κλωνοποιημένων ζώων αφού αυτοί γεννιούνται μέσω συμβατικής αναπαραγωγής, εντούτοις τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας προκαλούν ανησυχίες αλλά και προβληματισμούς ηθικής φύσης. Για αυτούς τους λόγους το Κοινοβούλιο επέκτεινε την εφαρμογή της απαγόρευσης και στις εισαγωγές κλωνοποιημένων ζώων, κλωνοποιημένων εμβρύων, απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων αυτών, και τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους.

 

Η απαγόρευση θα καλύπτει τα ζώα που προέρχονται ήδη από κλώνους σε ορισμένες τρίτες χώρες, ενώ οι εισαγωγές στην ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπονται μόνον εάν τα πιστοποιητικά εισαγωγής δείχνουν ότι τα ζώα δεν είναι κλωνοποιημένα ή απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων. Η απαγόρευση θα ισχύσει για τις εισαγωγές αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωοτροφών.

 

Υψηλά ποσοστά θνησιμότητας

 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αναφέρει σε γνωμοδότηση της από το 2008, ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και καλή διαβίωση ενός σημαντικού ποσοστού κλώνων, συχνά με σοβαρές και θανατηφόρες συνέπειες. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στα χαμηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας της κλωνοποίησης που κυμαίνονται στο 6-15% για τα βοοειδή και 6% για τα χοιροειδή. Επιπλέον, οι ανωμαλίες που εμφανίζονται στους κλώνους και το ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθος αυτών των κλώνων οδηγούν σε δύσκολες γέννες και θανάτους νεογνών.

Οι πολίτες αποδοκιμάζουν την κλωνοποίηση

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών αντιτίθεται σθεναρά στην κατανάλωση τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους και αποδοκιμάζει τη χρήση της κλωνοποίησης για γεωργικούς σκοπούς.

Το τροποποιημένο κείμενο μετατρέπει τη νομική πράξη σε κανονισμό ο οποίος, όταν εγκριθεί, θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το ΕΚ επέκτεινε επίσης το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης για να καλύψει όλα τα είδη των ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς και όχι μόνο των βοοειδών, προβατοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών και ιπποειδών, όπως αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επόμενα βήματα

Οι δύο εισηγήτριες του ΕΚ θα ξεκινήσουν τώρα τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο από τις οποίες θα προκύψει και το τελικό περιεχόμενο της νέας νομοθεσίας

Σύνδεσμοι:

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 08.09.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (08.09.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?debate=1441695660528

Βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου (08.09.2015, 15:00 ώρα Γαλλίας)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20150908-1500-SPECIAL-UNKN

EbS (08.07.2015)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=09/08/2015

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Renate Sommer (ΕΛΚ, Γερμανία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/4282/RENATE_SOMMER_home.html

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Giulia Moi (ΕΕΑΔ, Ιταλία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124859/GIULIA_MOI_home.html

 

Φάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0433%28COD%29&l=en

Οπτικοακουστικό υλικό για τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I108147

 

Ενημερωτικό σημείωμα στα αγγλικά

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565900/EPRS_ATA%282015%29565900_EN.pdf

Ευρωβαρόμετρο 2010: η στάση των πολιτών όσον αφορά τη βιοτεχνολογία (στα αγγλικά) http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Δελτίο Τύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1269_el.htm