Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά καλύτερη παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ

 

rightsΗ δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το οποίο θα αξιολογεί το κατά πόσον τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σε αυτούς τους τομείς, συζητήθηκαν στο ΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς.

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, τα οποία οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες πρέπει να τηρήσουν σε τομείς όπως η ελευθερία του Τύπου, τα ίσα δικαιώματα για τις μειονότητες και η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, και των εργαλείων που διασφαλίζουν ότι οι χώρες μέλη της ΕΕ ανταποκρίνονται στα ίδια κριτήρια και τιμωρούνται για τυχόν παραβάσεις.

Οι περισσότεροι ομιλητές ζήτησαν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ.  Το ΕΚ έχει υιοθετήσει αρκετά ψηφίσματα ζητώντας να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση στους τομείς αυτούς.

Διαβάστε το ψήφισμα του ΕΚ, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0173+0+DOC+XML+V0//EL