Τυποποιημένη Δήλωση Φ.Π.Α. για τη μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

dilosiΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα τη θέσπιση μιας νέας τυποποιημένης δήλωσης Φ.Π.Α.,  η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ μέχρι και κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, να διευκολυνθεί η φορολογική συμμόρφωση και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών υπηρεσιών σ’ όλη την Ένωση. Η πρόταση αντικατοπτρίζει πλήρως τη δέσμευση της Επιτροπής για έξυπνη νομοθεσία και είναι μία από τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο πρόγραμμα «REFIT»,  σχετικά με την απλούστευση των κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Η πρόταση αυτή, προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων σ’ ότι αφορά στην υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. από τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο τις υποβάλλουν. Η τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α. που θα αντικαταστήσει τις εθνικές δηλώσεις Φ.Π.Α., θα διασφαλίζει ότι θα ζητούνται από τις επιχειρήσεις τα ίδια βασικά στοιχεία, εντός των ίδιων προθεσμιών σ’ όλη την ΕΕ. Δεδομένου ότι η συμμόρφωση με απλούστερες διαδικασίες είναι ευκολότερο να επιτευχθεί και να ελεγχθεί. Η πρόταση της Επιτροπής, αναμένεται,  επίσης,  να συμβάλει στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί Φ.Π.Α. και να αυξήσει τα δημόσια έσοδα των Κρατών – μελών της Ένωσης.

Ο Επίτροπος Φορολογίας κ. Άλγκιρντας Σεμετά δήλωσε σχετικά: «Η τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α.  είναι επωφελής για όλους. Οι επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε απλούστερες διαδικασίες, μειωμένο κόστος και λιγότερη γραφειοκρατία. Οι κυβερνήσεις θα διαθέτουν ένα νέο εργαλείο,  το οποίο θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τον Φ.Π.Α. και θα αυξήσει τα έσοδά τους.  Με την πρόταση αυτή, επομένως, εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας αφενός για δημιουργία ενιαίας αγοράς φιλικής προς τις επιχειρήσεις και αφετέρου για βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης στην ΕΕ.».

Εκτιμάται, ότι κάθε χρόνο 150 εκατ. δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες. Με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, οι ζητούμενες πληροφορίες, η μορφή των εθνικών εντύπων και οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων, ποικίλλουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Κατά συνέπεια, οι δηλώσεις Φ.Π.Α. για διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελούν μια περίπλοκη, δαπανηρή και επαχθή διαδικασία. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη διαμαρτυρήθηκαν, επίσης, για τη δυσκολία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Φ.Π.Α. λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας αυτής.

Η τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α. που προτείνεται από την Επιτροπή, θα απλουστεύσει τις πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι επιχειρήσεις στις φορολογικές αρχές. Η δήλωση θα περιλαμβάνει μόνο πέντε (5) πεδία που θα υποχρεούνται να συμπληρώνουν οι φορολογούμενοι. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν ορισμένα πρόσθετα τυποποιημένα στοιχεία, με την προϋπόθεση όμως τα προς συμπλήρωση πεδία να μην υπερβαίνουν τα 26. Αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, όπου ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν τη συμπλήρωση μέχρι και εκατό (100) διαφορετικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α. μία φορά τον μήνα, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μία φορά το τρίμηνο. Η υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικής ετήσιας δήλωσης Φ.Π.Α., την οποία ζητούν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη, αναμένεται να καταργηθεί. Η πρόταση ενθαρρύνει, ακόμη, την ηλεκτρονική υποβολή, καθώς η τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α.  θα επιτρέπεται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά σ’ όλη την Ένωση. Αυτή η σημαντική απλούστευση της διαδικασίας για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. θα συμβάλλει στην τήρηση των γενικότερων δεσμεύσεων της Επιτροπής για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές εντός της Ενιαίας Αγοράς.

Η εν λόγω πρόταση θα συμβάλλει, επίσης, σημαντικά στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και πιο θωρακισμένου έναντι της απάτης συστήματος Φ.Π.Α., όπως ορίζεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. αντιστοιχεί στο 21 % περίπου των εσόδων των Κρατών – μελών. Όμως, το 2011 δεν μπόρεσαν να εισπραχθούν 193 εκατ. ευρώ. Δημιουργώντας ένα ευκολότερο σύστημα τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τις υπηρεσίες, η τυποποιημένη δήλωση Φ.Π.Α. μπορεί να βελτιώσει τη φορολογική συμμόρφωση και να μειώσει το έλλειμμα Φ.Π.Α.                   Ως εκ τούτου, η εν λόγω πρόταση, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημοσιονομική εξυγίανση σ’ όλη την ΕΕ προς όφελος των δημόσιων ταμείων.

Η ιδέα μιας τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ έχει προωθηθεί από την Ομάδα της Επιτροπής για την μείωση του Διοικητικού Φόρτου. Στο πλαίσιο διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, επιβεβαιώθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον και η στήριξη των επιχειρήσεων για την πρωτοβουλία αυτή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την έξυπνη νομοθεσία, η Οδηγία Φ.Π.Α., και η δήλωση Φ.Π.Α., ειδικότερα, αποτελεί τη 2η επαχθέστερη νομοθετική πράξη της ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής, αποσκοπεί στη διόρθωση αυτής της  κατάστασης.

Για  να βρείτε περισσότερες πληροφορίες,  επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm