Χρηματοδότηση στην Ε.Ε.

-Στo πλαίσιo των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να  διευκολύνει τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη στην ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επέκτεινε την ενιαία δικτυακή πύλη που αφορά στις χρηματοδοτήσεις  της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  Τα διαρθρωτικά ταμεία παρέχουν ήδη βοήθεια στις ΜΜΕ, η οποία ανέρχεται σε περίπου 70 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Η νέα ενιαία πύλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, παρέχει κατανοητές, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013.

Τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τις ΜΜΕ τα οποία καλύπτονται από τον σχετικό δικτυακό τόπο περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα (ΠΑΚ), τον Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, το Μέσο Επιμερισμού του Κινδύνου (ΠΠ7), τα Δάνεια της ΕΤΕ για τις ΜΜΕ και, πλέον, τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή.

Επίσης, Η ενιαία πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση με τη στήριξη της ΕΕ, μέσω μίας από τις περίπου 1.000 τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η ενιαία πύλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και εταιρείες να βρουν εξατομικευμένη χρηματοδότηση ανάλογα με τις ειδικές χρηματοδοτικές ανάγκες τους, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της χρηματοδότησης και τις επενδυτικές προτεραιότητες. Η πύλη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ και προσβάσιμη απ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν καταστεί ολοένα πιο σημαντικό εργαλεία για την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013. Στο τέλος του 2011, είχαν ήδη επενδυθεί σε επιχειρήσεις περισσότερα από 3,6 δισ. ευρώ μέσω σχεδόν 68.000 δανείων, εγγυήσεων, επιχειρηματικών κεφαλαίων/μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Έως το τέλος του 2011, είχαν συσταθεί συνολικά 484 ειδικά κεφάλαια για τις επιχειρήσεις (δάνεια, εγγυήσεις, ίδια κεφάλαια/επιχειρηματικά κεφάλαια και άλλα) στα 25 κράτη μέλη και μία περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας. Συνολικά, κατά την περίοδο 2007-2014 χορηγήθηκαν 69,7 δισ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ για τη στήριξη ΜΜΕ, ποσό που ανέρχεται σε τουλάχιστον 95,4 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, αν ληφθεί υπόψη η εθνική συγχρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012, τα χρηματοδοτικά μέσα του Προγράμματος – Πλαισίου για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα (ΠΑΚ) χορήγησαν σχεδόν 13 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις και περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Περισσότερες από 220.000 ΜΜΕ έχουν ήδη επωφεληθεί από το πρόγραμμα σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani έχει ζητήσει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των χρηματοδοτικών μέσων του ΠΑΚ κατά 19 εκατ. ευρώ για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τις ΜΜΕ, πατήστε εδώ