Ψηφιακά “Vouchers” για ΜμΕ, ύψους 10.000 ευρώ προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

vouchers

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκει την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις ΜμΕ της ΕΕ, στο πλαίσιο αυτό, προωθεί την παροχή «κουπονιών» (vouchers),  ύψους έως 10.000 ευρώ, τα οποία θα διαθέτουν στις επιχειρήσεις, οι Διαχειριστικές Αρχές των Κρατών – μελών.

Τα “vouchers” θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, (E.T.Π.Α.), στα πλαίσια ενός συνολικότερου προγράμματος προώθησης της ψηφιακής τεχνολογίας, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 10,4 δισ. ευρώ.  Μέσω των ψηφιακών “vouchers”, οι ΜμΕ θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη ιστοσελίδων, να δημιουργήσουν εφαρμογές και να εκπαιδευτούν για δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ή να υιοθετήσουν πιο προηγμένες ψηφιακές λύσεις στην καθημερινή λειτουργία τους.

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Ατζέντα και το  Ψηφιακό Θεματολόγιο, κα Neelie Kroes και ο Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn.  Το νέο πρόγραμμα ενεργοποιείται, ύστερα από την υλοποίηση,  ενός αντίστοιχου πιλοτικού προγράμματος δράσεων που εφαρμόστηκε με επιτυχία στις ισπανικές περιφέρειες της Μούρθια και της Εστρεμαδούρα.

“Οι μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες αναπτύσσονται με διπλάσιο ρυθμό, εξάγουν με διπλάσιο ρυθμό και δημιουργούν διπλάσιες θέσεις εργασίας.  Κάθε εταιρεία θα πρέπει να τις αξιοποιήσει με τον τρόπο που το κάνουν στη Μούρθια και στην Εστρεμαδούρα”, υποστήριξε η κα Neelie Kroes».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  εξέδωσε ειδικό εγχειρίδιο προς τα Κράτη – μέλη, αναφορικά με τον τρόπο που θα προωθήσουν το πρόγραμμα στις επιχειρήσεις, αλλά και για τα κριτήρια που θα ισχύουν για την επιλογή των επιχειρήσεων που θα θελήσουν να το αξιοποιήσουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Επιτροπή, σχετικά, επισημαίνεται ότι στις χώρες του G20, οι ΜμΕ που έχουν παρουσία στο Διαδίκτυο έχουν 22% περισσότερα έσοδα, από εκείνες που δεν έχουν ή κάνουν μικρή χρήση του διαδικτύου,  ενώ στη Γερμανία το 93% των ΜμΕ με αισθητή παρουσία στο διαδίκτυο,  αύξησαν τις θέσεις εργασίας τους κατά  50%,   έναντι αυτών που δεν δραστηριοποιούνται “online”.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προωθεί το εν λόγω πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα και παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υιοθετούν με αργούς ρυθμούς τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Καθώς, κατά μέσο όρο την περίοδο 2010 – 2012, διαπιστώθηκε μικρή αύξηση και συγκεκριμένα μόλις 6%,  στις εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν website.  Αντίστοιχη, ήταν και η αύξηση στην ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενώ αύξηση, επίσης, μόνο κατά 4% παρατηρήθηκε το ίδιο διάστημα και στη χρήση συστημάτων ενδο-επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning).

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω  ιστοτόπους:

Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/search/site/digital%20vouchers%20for%20SME%27s

Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη:

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_el.htm