Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Ανάγκη μεγαλύτερης προόδου ενόψει μελλοντικών προκλήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας φθάσει στα μέσα της θητείας της, δημοσίευσε την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Καταγράφει την έως τώρα πρόοδο, καλεί τους συννομοθέτες να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην έγκριση όλων των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και παρουσιάζει περαιτέρω δράσεις οι οποίες αφορούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες, την οικονομία δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Από τον Μάιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 35 νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως είχε εξαγγείλει στη στρατηγική της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Η προσοχή επικεντρώνεται τώρα στη επίτευξη πολιτικών συμφωνιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για όλες τις προτάσεις, προπάντων όσον αφορά τους επικαιροποιημένους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες της ΕΕ, οι οποίοι θα τονώσουν τις επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας —απαραίτητα για την πλήρη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.

Στη σημερινή ανακοίνωση στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η Επιτροπή επισήμανε τους τρεις βασικούς τομείς όπου απαιτείται περαιτέρω δράση της ΕΕ: 1) ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της, 2) προστασία των πλεονεκτημάτων της Ευρώπης με την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 3) προώθηση των διαδικτυακών πλατφορμών ως υπεύθυνων φορέων ενός δίκαιου διαδικτυακού οικοσυστήματος.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, που θα βρίσκεται αύριο 11/5 στην Αθήνα δήλωσε σχετικά:

«Η Επιτροπή έχει τηρήσει την υπόσχεσή της και υπέβαλε όλες τις βασικές πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν, δίνοντας το έναυσμα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχοντας διανύσει δύο χρόνια από την εκπόνησή της, προτείνουμε τώρα να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και στις νέες τεχνολογίες. Χρειαζόμαστε ασφαλείς υποδομές στον κυβερνοχώρο της ΕΕ, από άκρου εις άκρον, έτσι ώστε όλοι και παντού να επωφελούνται με ασφάλεια από συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Έχουμε ήδη καταλήξει σε συμφωνία για τη θέσπιση αυστηρών ενωσιακών κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα ώστε να μπορούμε να έχουμε συνδεδεμένα αυτοκίνητα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας. Χρειαζόμαστε πληροφορική υψηλών επιδόσεων καθώς και εργατικό δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες για τη βέλτιστη αξιοποίηση της οικονομίας δεδομένων. Όλοι αυτοί οι τομείς είναι ουσιώδεις για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης.»

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ευρωβαρομέτρου, που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η χρήση των πλέον πρόσφατων ψηφιακών τεχνολογιών έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στην οικονομία και στη ζωή τους, ενώ η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναμένει από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν από την ψηφιοποίηση (όπως οι επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας και η ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων).

Η σημερινή επανεξέταση δείχνει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Σχετικά με την οικονομία δεδομένων, η Επιτροπή ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τη διασυνοριακή ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα (φθινόπωρο 2017), καθώς και πρωτοβουλία σχετικά με την προσβασιμότητα και επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων δεδομένων και των δεδομένων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους (άνοιξη του 2018). Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με το ζήτημα της ευθύνης, καθώς και σχετικά με άλλα νεοεμφανιζόμενα ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα.
  • Στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη σχετική ενωσιακή στρατηγική και την εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης πρόσθετα μέτρα σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, την πιστοποίηση και την επισήμανση για να καταστήσει τα συνδεδεμένα αντικείμενα περισσότερο ασφαλή στον κυβερνοχώρο.
  • Στον τομέα των διαδικτυακών πλατφορμών, έως το τέλος του 2017 η Επιτροπή θα προετοιμάσει πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες και εμπορικές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στις σχέσεις πλατφορμών με επιχειρήσεις και έχει επίσης λάβει πρόσφατα αποφάσεις για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει διαλόγους με αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες εντός της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (π.χ. το φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο, τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την παράνομη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο και το μνημόνιο συνεννόησης για την πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του Διαδικτύου) και σχεδιάζει τον καλύτερο συντονισμό τους. Ένας από τους στόχους είναι να επιτύχει πρόοδο όσον αφορά τις διαδικαστικές πτυχές και αρχές για την απόσυρση παράνομου περιεχομένου —αναγγελία και δράση— με βάση τη διαφάνεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες σε τομείς στους οποίους οι αναγκαίες επενδύσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το δυναμικό των μεμονωμένων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων.

Ιστορικό

Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ. Μια πλήρως λειτουργική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομία μας περίπου 415 δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Δύο χρόνια αφότου ξεκίνησε, η ΕΕ κατόρθωσε να επιτύχει ταχύτατα σημαντικές συμφωνίες σχετικά με την κατάργηση των τελών περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου για όλους τους ταξιδιώτες στην ΕΕ, σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς περιεχομένου που στις αρχές του 2018 θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους να ταξιδεύουν μαζί με τις ταινίες, τη μουσική, τα βιντεοπαιχνίδια ή ηλεκτρονικά βιβλία στα οποία είναι συνδρομητές στη χώρα τους ή σχετικά με την αποδέσμευση της ζώνης των 700 MHz για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και για τις νέες επιγραμμικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τις υπόλοιπες προτάσεις, η τελική μορφή είναι τώρα υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.