60 Χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευκολότερη η υπέρβαση των εθνικών συνόρων για τους καταναλωτές

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ECC-Net) βοηθά τους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς 

Πριν από 60 χρόνια, στις 25 Μαρτίου 1957, υπεγράφησαν στη Ρώμη οι θεμελιώδεις Συνθήκες που δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (EΟΚ). Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, με 508 εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι επωφελούνται καθημερινά από το ισχυρό θεσμικό πλέγμα προστασίας των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών της ενιαίας αγοράς, στο εσωτερικό της οποίας άνθρωποι, αγαθά και υπηρεσίες κυκλοφορούν ελεύθερα, ξεπερνώντας τα εθνικά σύνορα.

Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλισθεί ότι τα οφέλη της μπορούν να φθάσουν σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή (Ε.Κ.Κ.) παρέχουν πληροφορίες, δωρεάν συμβουλές και βοήθεια για τις διασυνοριακές αγορές στα 28 κράτη μέλη της Ένωσης και, επιπροσθέτως, στη Νορβηγία και την Ισλανδία. Μόνο, το 2016 απαντήθηκαν, στο σύνολο του Δικτύου, ηλεκτρονικά 46.392 ερωτήματα καταναλωτών, εκ των οποίων 10.961 αφορούσαν εθνικές συναλλαγές και 35.431 διασυνοριακές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι καταναλωτές που είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους, μπορούν και επιλύουν τις  διαφορές τους με τους προμηθευτές με φιλικό τρόπο, χωρίς περαιτέρω βοήθεια από τα Ε.Κ.Κ.. Ωστόσο, όταν είναι απαραίτητο, τα Ε.Κ.Κ. έρχονται σε άμεση επαφή με τους προμηθευτές για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Στο πλαίσιο αυτό, το 2016, επιλύθηκαν με την παρέμβαση των Ε.Κ.Κ. περίπου 13.000 διασυνοριακές διαφορές. Τα Ε.Κ.Κ. βοηθούν, ώστε να ξεπεραστούν τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια και δίνουν την ευκαιρία στον καταναλωτή και στην επιχείρηση να έρθουν σε συμβιβασμό, με απλές και ταχείες διαδικασίες και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Για να γίνει αυτό, τα Ε.Κ.Κ. παρέχουν αξιόπιστες συμβουλές για όλο το φάσμα των διασυνοριακών συναλλαγών, καλύπτοντας τομείς όπως η προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από άλλο κράτος μέλος, τα ταξίδια και ο τουρισμός εντός της Ε.Ε..

Η λειτουργία του Δικτύου κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, όπως προκύπτει και από πρόσφατη έρευνα για τον βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών, σύμφωνα με την οποία:

  • 69% των ευρωπαίων καταναλωτών έμειναν ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες των Ε.Κ.Κ..
  • 75% των ευρωπαίων καταναλωτών βρήκαν χρήσιμη τη βοήθεια των Ε.Κ.Κ.. στο να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους ή να λύσουν τις διαφορές τους με προμηθευτές.
  • 90% των ευρωπαίων καταναλωτών βρήκαν εύκολη τη χρήση της ιστοσελίδας των Ε.Κ.Κ..

Εξειδικευμένοι νομικοί σε όλα τα κράτη μέλη, στη Νορβηγία και την Ισλανδία, υποστηρίζουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή με έναν κοινό στόχο: Να γίνει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πραγματικότητα, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των καταναλωτών και επιλύοντας κάθε πρόβλημα που ανακύπτει.

Όπως επισημαίνει η Αναπληρώτρια Συνήγορος Καταναλωτή και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας κ. Αθηνά Κοντογιάννη:

«Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, ανταποκρίθηκε το 2016 σε 351 αιτήματα παροχής πληροφοριών για θέματα διασυνοριακών συναλλαγών, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 85,7% σε σχέση με το 2015. Παράλληλα, διαχειρίστηκε 542 παράπονα Ελλήνων καταναλωτών κατά ευρωπαίων προμηθευτών αλλά και ευρωπαίων καταναλωτών κατά Ελλήνων προμηθευτών με μέσο χρόνο διαβίβασης της πρότασης φιλικής επίλυσης της διαφοράς στον καταναλωτή τις 58 ημέρες. Μάλιστα, κατόπιν έρευνας ικανοποίησης των καταναλωτών που απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας και η οποία έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 80,1% δήλωσε ότι θα απευθυνθεί ξανά στο Κέντρο της Ελλάδας, αν χρειαστεί, ενώ το 82,4% ότι θα το συστήσει στον περίγυρό του. Το 77% δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την εξυπηρέτησή του από τα στελέχη του Κέντρου, ενώ 79,1% ότι έλαβε υψηλού επιπέδου συμβουλές και πληροφόρηση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του».