Αρθρογραφία

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών – Οφέλη που απορρέουν από την Διαμόρφωση Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ταυτότητας

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών – Οφέλη που απορρέουν από την Διαμόρφωση Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ταυτότητας

Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αποτελέσει αρκετές φορές αιτία κοινωνικών εξεγέρσεων, παρά το γεγονός όμως ότι έχουν δοθεί πολλές μάχες για να κατακτηθούν και να προστατευθούν, αυτά τα δικαιώματα, σήμερα ως πολίτες της Ένωσης τα θεωρούμε αυτονόητα και άλλες φορές δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα ασκούμε επαρκώς.  Ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνθηκών της Ένωσης ήδη από […]

: Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ στην Ελλάδα – Οι Προτεραιότητες της Νέας Δημοσιονομικής Περιόδου 2014 – 2020

:  Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ στην Ελλάδα – Οι Προτεραιότητες της Νέας Δημοσιονομικής Περιόδου 2014 – 2020

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει να γίνουν πράξη οι πολιτικές της ΕΕ, καθώς χρηματοδοτεί δράσεις που τα Κράτη – μέλη δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν από μόνα τους ή δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αποδοτικότερα με τη συνένωση πόρων. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζητείται και εγκρίνεται από το Συμβούλιο […]

Το Όραμα της Ενωμένης Ευρώπης και η σημασία της 9ης Μαΐου – Ημέρα της Ευρώπης – στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Όραμα της Ενωμένης Ευρώπης και η σημασία της 9ης Μαΐου – Ημέρα της Ευρώπης –  στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην ιστορική πορεία της Ευρώπης δημιουργήθηκε και κατά καιρούς μεγαλούργησε η Ευρωπαϊκή Ιδέα. Υπήρξαν φωτισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι οραματίστηκαν την ευρωπαϊκή ιδέα και προσπάθησαν να την υλοποιήσουν. Το περιεχόμενο της ιδέας αυτής ήταν η παγίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στη γηραιά ήπειρο. Προέβαλε το όραμα της ειρηνικής διευθέτησης των υποθέσεων της Ευρώπης και το τέλος των αιματηρών και εξοντωτικών […]

Πρόγραμμα COSME – Η Πρόταση της Επιτροπής για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ στη ΕΕ

Πρόγραμμα COSME – Η Πρόταση της Επιτροπής για την Ενίσχυση της  Ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ στη ΕΕ

Οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ένωση. Προκειμένου η Ένωση να υλοποιήσει τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα πρέπει να κατέχει κεντρική θέση στη στρατηγική της.   Παρότι η Ένωση έχει στη διάθεσή της κανονιστικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων έξυπνης νομοθεσίας και της […]

Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ στην ΕΕ – Με στόχο ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα που θα περιορίσει το διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους

Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ στην ΕΕ – Με στόχο ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα που θα περιορίσει το διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1954, στη Γαλλία. Το 1967, τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όπως ονομαζόταν τότε, συμφώνησαν να αντικαταστήσουν τα εθνικά τους συστήματα φόρου επί του κύκλου εργασιών με ένα κοινό σύστημα ΦΠΑ. Έκτοτε, ο ΦΠΑ καθιερώθηκε σε περίπου 1401 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2008 τα […]

Η Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας ως επένδυση και στρατηγικό πλεονέκτημα για την προώθηση της Ανάπτυξης και της Ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ

Η Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας ως επένδυση και στρατηγικό πλεονέκτημα για την προώθηση της Ανάπτυξης και της Ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ

Η επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων έχει ζωτική σημασία για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, καθώς η επένδυση σε δεξιότητες, θα καθορίσει και την ικανότητα της Ευρώπης για την αύξηση της παραγωγικότητάς της και θα διαμορφώσει την μελλοντική αγορά εργασίας. Η μαζική αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς εργατικού δυναμικού […]

Η αναθεώρηση της Πρωτοβουλίας Small Business Act for Europe (SBA) και η καθιέρωση της Αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» ως καθοριστικοί παράγοντες για την διαμόρφωση των πολιτικών για τις ΜμΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η αναθεώρηση της Πρωτοβουλίας Small Business Act for Europe (SBA) και η καθιέρωση της Αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» ως καθοριστικοί παράγοντες για την διαμόρφωση των πολιτικών για τις ΜμΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η αναθεωρημένη Πρωτοβουλία Small Business Act for Europe (SBA), συνιστά ένα νέο αποφασιστικό βήμα για την πολιτική αναγνώριση των ΜμΕ και ιδιαίτερα των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέτουν τη  θεμελιώδη αρχή «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και συνιστούν στα Κράτη-μέλη και στις περιφέρειες […]

ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες – Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής για Επιχειρηματίες που συμβάλλει στην ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ

ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες – Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής για Επιχειρηματίες που συμβάλλει στην ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ

Το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής, το οποίο προσφέρει σε “νέους” ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις […]

Ψηφιακά “Vouchers” για ΜμΕ, ύψους 10.000 ευρώ προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ψηφιακά “Vouchers” για ΜμΕ, ύψους 10.000 ευρώ προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκει την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις ΜμΕ της ΕΕ, στο πλαίσιο αυτό, προωθεί την παροχή «κουπονιών» (vouchers),  ύψους έως 10.000 ευρώ, τα οποία θα διαθέτουν στις επιχειρήσεις, οι Διαχειριστικές Αρχές των Κρατών – μελών. Τα “vouchers” θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, (E.T.Π.Α.), στα πλαίσια ενός συνολικότερου προγράμματος προώθησης της ψηφιακής […]

Erasmus + Το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020

Erasmus +  Το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό στην τρέχουσα  προγραμματική περίοδο 2014 – 2020

Πρόσφατα εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Erasmus+ που είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό και θα εφαρμοστεί την περίοδο 2014 – 2020. Το εν λόγω πρόγραμμα, αντικαθιστά πολλά υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ που καλύπτουν όλους τους επιμέρους τομείς της εκπαίδευσης, όπως είναι: Το υφιστάμενο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης […]